بررسی تأثیر تعامل برون سازمانی رؤسای کلانتری در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ارتباطات و تعاملات اجتماعی از جمله ویژگی‌های اساسی پلیس اجتماع محور است که در مواجهه با معضلات، مسایل، ناهنجاری‌ها و جرایم از آن بهره می‌گیرد. آشکار است که پلیس بدون همکاری مردم و مشارکت آنها و نیز ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر نمی‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش ایمنی توفیقی داشته باشد. ایجاد ارتباط برای جلب اعتماد و ارتقاء میزان رضایت‌مندی مردم از پلیس، تأثیر به‌سزایی در موفقیت پلیس دارد. کلانتری‌ها می‌توانند با استفاده از مشارکت اجتماعی و حضور سکنه محلی، اعضاء شوراها، هیئت امنای مساجد، روحانیون، هیات‌های علمی و دانشگاهی و استفاده از نقطه نظرات آن‌ها، تا اندازه زیادی با مشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی خود آشنا شده و با سهیم کردن مردم در تأمین امنیت، بیش از پیش در برقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعاملات برون سازمانی رؤسای کلانتری‌ها (با تأکید بر مهارت‌های ارتباط کلامی و غیر کلامی) در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه و اولویت‌بندى آنها، طراحى و اجرا شده است.
روش: جامعه آماری این تحقیق عبارت شامل؛ کلیه رؤسای کلانتری‌های شهرکرمانشاه، روسا و اعضای سازمان‌های رسمی (از قبیل؛ اداره آموزش و پرورش، شهرداری، استانداری، دادگستری، بهزیستی و...) و غیر رسمی (نظیر انجمن‌ها، بنیادها، شوراها، جمعیت‌ها، کانون‌ها، شبکه‌ها، شرکت‌ها و غیره) است. روش اجرای این تحقیق، توصیفی – تحلیلی با طرح پیمایش بوده و روش نمونه‌گیری آن، خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. تعداد نمونه‌ها با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر تعیین شد که از طریق به کارگیری آزمون‌های همبستگی پیرسون، کندال و رگرسیون داده‌های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند.
زمینه و هدف: ارتباطات و تعاملات اجتماعی از جمله ویژگی‌های اساسی پلیس اجتماع محور است که در مواجهه با معضلات، مسایل، ناهنجاری‌ها و جرایم از آن بهره می‌گیرد. آشکار است که پلیس بدون همکاری مردم و مشارکت آنها و نیز ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر نمی‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش ایمنی توفیقی داشته باشد. ایجاد ارتباط برای جلب اعتماد و ارتقاء میزان رضایت‌مندی مردم از پلیس، تأثیر به‌سزایی در موفقیت پلیس دارد. کلانتری‌ها می‌توانند با استفاده از مشارکت اجتماعی و حضور سکنه محلی، اعضاء شوراها، هیئت امنای مساجد، روحانیون، هیات‌های علمی و دانشگاهی و استفاده از نقطه نظرات آن‌ها، تا اندازه زیادی با مشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی خود آشنا شده و با سهیم کردن مردم در تأمین امنیت، بیش از پیش در برقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعاملات برون سازمانی رؤسای کلانتری‌ها (با تأکید بر مهارت‌های ارتباط کلامی و غیر کلامی) در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه و اولویت‌بندى آنها، طراحى و اجرا شده است.
روش: جامعه آماری این تحقیق عبارت شامل؛ کلیه رؤسای کلانتری‌های شهرکرمانشاه، روسا و اعضای سازمان‌های رسمی (از قبیل؛ اداره آموزش و پرورش، شهرداری، استانداری، دادگستری، بهزیستی و...) و غیر رسمی (نظیر انجمن‌ها، بنیادها، شوراها، جمعیت‌ها، کانون‌ها، شبکه‌ها، شرکت‌ها و غیره) است. روش اجرای این تحقیق، توصیفی – تحلیلی با طرح پیمایش بوده و روش نمونه‌گیری آن، خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. تعداد نمونه‌ها با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر تعیین شد که از طریق به کارگیری آزمون‌های همبستگی پیرسون، کندال و رگرسیون داده‌های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون بیانگر این بود که تغییرات مهارت‌های ارتباطی (کلامی)، مهارت‌های ارتباطی (غیرکلامی)، تعاملات رسمی و تعاملات غیر رسمی کلانتران به طور همزمان رابطه معنی‌داری با متغیر تعاملات برون سازمانی در پیشگیری از جرایم داشتند و با توجه به آزمون رتبه‌بندی کندال، مشاهده می‌شود که کمترین میانگین رتبه را مهارت‌های ارتباطی کلامی (23/1)، دومین میانگین رتبه را تعاملات رسمی (58/2)، سومین میانگین رتبه را مهارت‌های ارتباط غیرکلامی (41/3) و بالاترین میانگین را تعاملات غیررسمی (00/5) دارند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سازمان‌های غیر رسمی تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با پلیس برای پیشگیری جرم از خود نشان می‌دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Effect of Outer Organizational Interaction of Police Stations’ Chiefs on Crime Prevention (Focusing on Kermanshah City)

نویسندگان [English]

 • Reza Abdol-Rahmani
 • Rasoul Keshtkar
چکیده [English]

Communication and social interactions are the basic features of any community centered police which are used in face of problems, crime, and abnormalities. It is clear that the police cannot prevent the crime and do increase the safety of the community without the cooperation and participation of people, as well as the relationship with other organizations and institutions. Making connection plays important role to gain confidence and improve the satisfaction level of the people. Police stations can use the social participation, comments of the neighbors, members of the city council, board of trustees of mosques, clergies, academic boards of universities to know the security problems of their zone in order to be successful in establishing and maintaining security. This study aims to determine and classify the role of outer organizational interactions of police stations’ chiefs in crime prevention in Kermanshah (with an emphasis on verbal and non-verbal communication skills). In this descriptive –analytic study, 384 participants selected from among police stations’ chiefs, heads and members of official organizations (e.g. Education Departments, Municipality, Provincial Governor, Judiciary, etc) and informal ones (e.g. Associations, Societies, Foundations, City Councils, Networks, and Companies) based on cluster sampling. Then, collected data were analyzed through Pearson product correlation, Kendall, and regression test. Findings reveal that there is a significant relationship between the communication skills of police station’s chiefs (vernal and nonverbal, formal and informal) and outer organizational interactions in crime prevention. Furthermore, Kendall test reveals that verbal communication skills (1.23), formal interactions (2.58), nonverbal communication skills (3.41), and informal interactions (5.00) have the lowest mean score, respectively. Thus, it is concluded that informal organizations show more interesting to communicate with police for crime prevention

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • Crime Prevention
 • Outer Organizational Interactions
 • Formal Interactions
 • Informal Interactions
 • Verbal Skills
 • Non Verbal Skills
 • Police Stations
 • Kermanshah