نقش سامانه رخدادهای انتظامی در پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: نقش سامانه‌‌های اطلاعاتی و تأثیر انکار ناپذیرشان بر جامعۀ و سازمان‌ها پوشیده نیست. یکی از این سامانه‌‌ها که برای بهینه سازی فرایندهای مرتبط با فوریت‌های پلیسی، ایجاد شد، سامانه رخدادهای انتظامی است. هدف این تحقیق، بررسی کاربرد سامانه رخدادهای انتظامی در پیشگیری از جرم است.
روش: این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق، فرماندهان و کاربران سامانه جامع پیشگیری در استان گیلان در سال 1391 (135 نفر) است که به صورت تمام شمار عمل شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامۀ محقق ساخته انجام شد که روایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن (0.85a=) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های موجود در آمار توصیفی، استنباطی و آزمونT تک نمونۀ ‌ای انجام شد.
یافته‌ها: سامانه رخدادهای ‌انتظامی بر پیشگیری از جرم به ترتیب بر ابعاد: افزایش نقش اطلاعات در کشف جرم، بهبود فرایند پیشگیری از جرم، نظارت و کنترل یگان‌ها، افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم و افزایش سرعت کشف جرم تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری: مشخص شد سامانه رخدادهای انتظامی از ابعاد تبیین شده در پیشگیری از جرم مؤثر است و این تاثیر از زمان به کارگیری سامانه آغاز شده است و با یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی ناجا این تاثیرگذاری در ماموریت‌های ناجا و به ویژه پیشگیری از جرم بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Disciplinary Events System In Crime Prevention

نویسنده [English]

  • ]Gholam-Reza Shahmohammadi
چکیده [English]

The role of information systems and their impact on societies and organizations are undeniable. Disciplinary Event System is one of the systems established to optimize the police emergencies process. This study aimed to investigate the application of Disciplinary Events System in prevention of crime. In this applied, descriptive, and survey study, all commanders and users of Comprehensive Prevention System (135 participants) in Gilan province in 1391 took part. Data collected through a valid and reliable (r=0.85) researcher-made questionnaire and analyzed through descriptive and inferential statistical methods. To this end, one sample T-test was run. Findings reveal that Disciplinary Events System affect on following dimensions: increasing the role of information in crime detection, improving the crime prevention process, monitoring and controlling the units, increasing public participation in crime prevention, and increasing crime detection rate. It is concluded that aforementioned dimensions of Disciplinary Events System are effective in crime prevention; and by integration of Police Information System, it will be more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Systems
  • Crime Prevention
  • Information systems application