ارائه مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش انکارناپذیر مدیران و فرماندهان آموزشی نیروی انتظامی در ارتقاء و توسعه نیروی انسانی این نیرو، توانمندسازی آنان با نگاهی علمی و نظام­مند اهمیت مضاعف پیدا می­کند. بدین منظور پژوهش حاضر با نگرش سیستمی و جامع به‌دنبال دستیابی به یک مدل فراگیر در زمینه توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، اکتشافی و تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است که تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی در آن استفاده ‌شد. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری در هر دو بخش کیفی و کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند صورت گرفت که در مرحله کیفی 14 نفر و در مرحله کمی برای آزمون دوجمله­ای 40 نفر و برای مدلسازی ساختاری تفسیری 10 نفر انتخاب شدند. پس از شناسایی عوامل از ادبیات و نهایی‌سازی آنها از طریق مصاحبه با خبرگان، فهرست نهایی عوامل از طریق داده­های پرسشنامه­ای و آزمون دوجمله­ای مشخص شد. در نهایت به‌منظور تحلیل تعاملات بین عوامل، از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک استفاده شد.
یافته‌ها: تعداد 15 عامل به‌عنوان عوامل اصلی مؤثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی شناسایی شدند که پس از تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تعاملات عوامل در شش دسته به‌دست آمدند و در نهایت با تحلیل میک ­مک عوامل به چهار دسته خودمختار، وابسته، پیوندی و مستقل تقسیم شدند.
نتایج: براساس یافته‌های پژوهش، تمرکز بر عواملی که تأثیرگذاری بالایی بر سایر عوامل دارند می­تواند تأثیر مضاعفی بر ارتقای توانمندی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی داشته باشد. در این بین در دسترس قرار دادن منابع کافی و استفاده از نظام پاداش­دهی مبتنی بر عملکرد و سازوکارهای انگیزشی، تأثیر بالایی بر ارتقای توانمندی دارد که در تصمیم­گیری‌های مدیریتی و بکارگیری سیاست­های سازمانی باید مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Empowerment Model for Police Training Commanders and Managers

نویسندگان [English]

  • Younes Jabarzadeh 1
  • Ali Shahmohammadzadeh 2
  • Rahim Sarvari 1
  • Seyyed Samad Hosseini 3
1 Department of Management, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran (Corresponding Author).
2 East Azarbaijan Industrial Management Organization, Tabriz, Iran
3 Department of Management, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives: Considering the undeniable role of police officers and police commanders in promoting and developing the manpower of this force, their empowerment with a systematic and scientific viewpoint becomes more and more important. For this purpose, the present study aims at achieving a comprehensive model with a comprehensive and systematic approach in the field of empowerment of police and police commanders and managers.
Methodology: The present study is exploratory and interpretive and has a deductive approach. A combination of qualitative and quantitative methods has been used. The statistical population of the study consisted of police commanders and educational managers. Sampling was done in both qualitative and quantitative sections using a judicious and purposeful sampling method. At qualitative stage 14, in the quantitative stage, 40 people were tested and 10 people were selected for interpretive structural modeling. After identifying the factors from the literature and finalizing them through interviewing the experts, the final list of factors was determined by questionnaire and binomial test. In the end, interactive structure modeling and Mick analysis were used to analyze the interactions between factors.
Findings: 15 factors were identified as the main factors affecting the empowerment of police and police commanders. After analyzing structural modeling, factor interactions were achieved in six categories. Finally, by analyzing the factors, the factors were divided into four groups: autonomous, dependent, Linked and Independent.
Conclusion: Based on research findings, focusing on factors that have a high impact on other factors can have a double impact on the empowerment of police and police training executives. In the meantime, the availability of adequate resources and the use of a reward system based on performance and motivational mechanisms have a great impact on empowerment that should be considered in management decisions and application of organizational policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Empowerment Model
  • Commanders and Educational Managers
  • Human Resources Empowerment Factors
  • Human Resources Development
ابطحی، سید حسین و عابسی، سعید. (1393). توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار). چاپ دوم. تهران: فوژان.##اقدسی، سمانه و نوروززاده، رضا. (1392). عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(1)، صص 197-222. قابل بازیابی از: http://hrmj.ihu.ac.ir/article_4062.html##بخش امین، منصور؛ جمالی، اختر و رشادت‌جو، فریده. (1397). ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب‌وکار مبتنی بر اقتصاد دانش‌محور. پژوهش اجتماعی، 10(39)، صص37-1. قابل بازیابی از: http://jsr.riau.ac.ir/article_1310.html##جزنی، نسرین و رستمی، علی. (1390). طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌محور، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 1(3). صص 53-23. قابل بازیابی از: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-8412-fa.html##جلالی، رامین؛ الوانی، سید مهدی؛ حسن‌پور، اکبر؛ محب زادگان، یوسف. (1396). شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران، آموزش علوم دریایی، 4(1)، صص 14-29. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301413##حسن بیگی، ابراهیم؛ دلاور، علی، انجم شجاع، رضا. (1396). طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو، مطالعات دفاعی استراتژیک، 15(69)، صص 221-250. قابل بازیابی از: http://sds.journals.sndu.ac.ir/article_120.html##سلطانی، علی؛ رجبی‌فرجاد، حاجیه؛ کاملی، محمد‌جواد. (1395). تأثیر ویژگی‌های رهبری خدمتگزار در فرماندهان و مدیران بر توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 11(4)،صص552-577. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316766##شاهبندرزاده، حمید و بهرامی، پروانه. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی و محرک سرمایه انسانی در نیروی انتظامی (شهر بوشهر)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 8(3). صص 319-340. قابل بازیابی از:
 http://pmsq.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article&request_id=4443&journal_id=14##طالبیان، احمدرضا و وفایی، فاطمه. (1388). الگوی جامع توانمندسازی منابع انسانی. تدبیر، (203)، صص 1-20. قابل بازیابی از: http://www.magiran.com/view.asp?Type=html&ID=609396&l=fa##عبداللهی، ‌بیژن و نوه ابراهیم،‌ عبدالرحیم. (1385). توانمندسازی کارکنان (کلید طلایی مدیریت منابع انسانی). تهران: نشر ویرایش ##قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ شریعتی، مسعود؛ ولی‌پور، مهدی؛ هاشمی، محمد. (1397). الگوی توانمندسازی منابع انسانی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 13(2)، صص 261-284. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463398##
Chan, T.C.K., Yong, K.N.N. and Casimir, G. (2010). The Diminished Effect of Psychological Empowerment on The Self-Empowered. Managing Service Quality: An International Journal, 20(6), pp 531-543. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/09604521011092875##Han, S. S., Moon, S. J., & Yun, E. K. (2009). Empowerment, job satisfaction, and organizational commitment: comparison of permanent and temporary nurses in Korea. Applied Nursing Research, 22(4), pp 15-20. Retrived from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189709000718##Kim, B.P., Lee, G., Murrmann, S. and George, T. (2012). Motivational effects of empowerment on employees’ organizational commitment: a mediating role of management trustworthiness. Cornell Hospitality Quarterly, 35(1), pp 10-19. Retrived from: https://doi.org/10.1177/1938965511426561##Kim, P. B., Lee, G., & Jang, J. (2017). Employee empowerment and its contextual determinants and outcome for service workers: A cross-national study. Management Decision, 55(5), pp 1022-1041. Retrived from: https://doi.org/10.1108/MD-02-2016-0089##Lee, G., Kim, P.B. and Perdue, R.R. (2016). A longitudinal analysis of an accelerating effect of empowerment on job satisfaction: customer-contact vs non-customer-contact workers. International Journal of Hospitality Management, 57(1), pp 1-8. Retrived from: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.05.006##Maynard, M.T., Gilson, L.L. and Mathieu, J.E. (2012). Empowerment – fad or fab? A multilevel review of the past two decades of research. Journal of Management, 38(4), pp 1231-1281. Retrived from: https://doi.org/10.1177/0149206312438773##Namasivayam, K., Guchait, P., & Lei, P. (2014). The influence of leader empowering behaviors and employee psychological empowerment on customer satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(1), pp 69-84. . Retrived from: https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2012-0218##Nwachukwu, C. (2016). The Impact of Performance Management and Employee Empowerment on Organisational Culture of Selected Banks in Nigeria. Ekonomika a Management, (2). Retrived from: https://ideas.repec.org/a/prg/jnleam/v2016y2016i2id270.html##Pigeon, M., Montani, F., & Boudrias, J. S. (2017). How do empowering conditions lead to empowered behaviours? Test of a mediation model. Journal of Managerial Psychology, 32(5), pp 357-372. Retrived from: https://doi.org/10.1108/JMP-09-2016-0292##Saremi, H. (2015, February). Empowerment, as a New Approach in the Management. In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics. Retrived from: globalbizresearch.org/Thailand_Conference/pdf/T567_Mgt.pdf##Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). The aspects of empowerment of human resources. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (31), pp 829-833. Retrived from: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.150##Voegtlin, C., Boehm, S. A., & Bruch, H. (2015). How to empower employees: using training to enhance work units’ collective empowerment. International Journal of Manpower, 36(3), pp 354-373. Retrived from: https://doi.org/10.1108/IJM-10-2012-0158##Yusoff, R. B. M., Imran, A., Qureshi, M. I., & Kazi, A. G. (2016). Investigating the relationship of employee empowerment and sustainable manufacturing performance. International Review of Management and Marketing, 6(4), pp 284-290. Retrived from: http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2500##