فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشگیرى از وقوع جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسى. مد رس د انشگاه کاشان

2 علوم اجتماعى- پژوهشگرى. د انشگاه کاشان

چکیده

زمینه و ه د ف: پیشگیرى، تد ابیرى است که از پایه مانع از رخد اد جرم شد ه و از ریشه با علل پید ایى بزه و جرم، مبارزه مى کند . انحراف و بزه کارى اجتماعى د ر اثر مهاجرت، توسعه فیزیکى شهرها، بى سازمانى اجتماعى و ناهمگونى فرهنگى افزایش یافته و سطح امنیت اجتماعى شهروند ان را تحت تأثیر خود قرار د اد ه است. پیشگیرى از جرم، سازوکار اجتماع محور د ر ایجاد احساس امنیت جمعى و پاید ار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد د ارد با رویکرد فراتحلیل به این پرسش پاسخ د هد که عوامل مؤثر بر پیشگیرى از جرم
کد ام اند و د ر مجموع متغیرهاى معنا د ار چه اند ازه د ر پیشگیرى از جرم تأثیرگذار هستند ؟ روش: روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمى) با هد ف تعیین اند ازه اثر پژوهش ها صورت مى گیرد . جامعه آمارى آن 30 مطالعه که 18 سند به عنوان حجم نمونه برحسب د اشتن ضریب همبستگى، اعتبار مقاله، کیفیت انتشار و اطلاعات روشى انتخاب شد ند.
یافته ها: یافته هاى پژوهش نشان مى د هد که پیشگیرى از جرم به عنوان متغیر وابسته اصلى تأثیرپذیر از 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر)، عوامل انتظامى ( 217 / 02 =اند ازه اثر 3)، د ین د ارى ( 392 / سرمایه اجتماعى ( 38 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر) و رسانه هاى جمعى ( 261 / 0= اند ازه اثر)، عوامل محیطى ( 259 / نظارت ( 316 0 از تغییرات پیشگیرى از جرم را تبیین کرد ه است. / بود ه و د ر مجموع پژوهش فعلى، 339 بحث و نتیجه گیرى: پیشگیرى از جرم، راهبرد نوین و کم هزینه د ر مقابله با ناامنى و بهبود امنیت اجتماعى است. نهاد ها با استفاد ه از سرمایه اجتماعى (اعتماد ، انسجام، مشارکت)، تقویت الگوى د ینى، افزایش تعامل اجتماعى بین پلیس و شهروند ان و تد وین سیاست هاى مرتبط با طراحى محیطى و نظارت اجتماعى مى توانند از وقوع جرائم پیشگیرى کنند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Factors Affecting the Prevention of Crime

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Fatemeh Namiyan 2
1 Lecturer of Kashan University
2 Social Science Research, Kashan University
چکیده [English]

Background and Aim: Prevention is a measure that prevents the occurrence of crime from the base and fights against the causes of crime and crime. Social deviation and social exclusion from migration, physical development of cities,
social un-organization and increased cultural heterogeneity affect the level of social security of citizens. Crime prevention is a community-based mechanism for creating a collective and sustainable sense of security. Accordingly, the current
research intends to answer the question with the meta-analytic approach that determines the factors affecting crime prevention and, in general, how significant variables affect the prevention of crime. 
Method: The research method is a quantitative meta-analysis with the aim of determining the magnitude of the effect of studies. The statistical population of this study was 30 studies in which 18 documents were selected as sample size
based on correlation coefficient, paper validity, publishing quality and method information. 
Findings: The findings of this study indicate that prevention of crime as the main influential variable of social capital (effect = size = 38/02), religiosity (= 392 =effect size), law enforcement factors (effect = 217/0), Monitoring (0.001 = effectsize), environmental factors (0.259 = size of effect) and mass media (0.261 =effect size), and in the current esearch, 0.39% of the changes in crime prevention are explained Has given
Results: Crime prevention is a new and low cost strategy for dealing with insecurity and improving social security. Institutions can prevent crime by using social capital (trust, coherence, and participation), strengthening the religious
model, increasing social interaction between police and citizens, and developing policies related to environmental design and social monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • social capital
  • Law Enforcement
  • mass media
  • metaanalysis