راهبردهای ارتقاء سلامت سازمانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پیشگیری از جرم. دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: سلامت سازمانی در سازمان پلیس که با تمرکز بر کیفیت و کسب رضایت مردم، مسئولیت خدماتی، انتظامی و امنیتی را به‌عهده دارد، یکی از مؤلفه­­های مهم پاسخگویی و جلب مشارکت عمومی است که عامل تحقق اهداف و برنامه­های سازمانی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای ارتقاء سلامت سازمانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان قم است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردى و از نظر روش، روش ترکیبی متوالی اکتشافی است. جمع‌آوری داده‌ها به‌روش اسنادی و میدانی انجام شد. ابتدا در مصاحبه با 21 نفر از نخبگان پلیس، به شیوه گلوله برفی و تا اشباع نظری، فهرستی از ضعف­ها، قوت‌ها، فرصت­ها و تهدیدهای سلامت سازمانی، باعنوان مفاهیم اولیه و ثانویه به روش تحلیل نظریه زمینه­ای با کدگذاری باز، انتخابی و محوری، شناسایی و سپس برای وزن­دهی به مفاهیم استخراجی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه­ آمارى 150 نفر از فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان قم بود که با استفاده از رابطه کوکران 136 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت داده­ها به روش «اس. دبلیو. اُ. تی[1]» تحلیل شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که پلیس برای توسعه و ارتقای سلامت سازمانی از 13 قوت داخلی و 8 فرصت­ بیرونی برخوردار است و در شرایط فعلی، زمینه مناسبی برای پیاده‌سازی راهبردهای تهاجمی در توسعه سلامت سازمانی وجود دارد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پلیس با تمرکز بر نقاط قوت درونی و بهره­گیری از فرصت­های بیرونی، می­تواند بخشی از تهدیدهای بیرونی که در توسعه سلامت سازمانی مؤثر هستند را کاهش دهد و از طرف دیگر با بازنگری در برنامه­های درون­سازمانی و رفع نقاط ضعف و آسیب­پذیر و استفاده از مزیت‌های نسبی، گام بلندی را در توسعه سلامت سازمانی در سرانگشتان پلیس (کلانتری و پاسگاه‌ها) بردارد و از این طریق بیشترین تأثیر را بر دید مثبت جامعه نسبت به خدمات پلیس داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Promoting Organizational Health in Police Stations of Qom Province

نویسنده [English]

  • sayyad darvishi
faculty member of amin police university
چکیده [English]

Background and aim: Organizational health in the police organization, which focuses on quality and people satisfaction is one of the most important components of police accountability and public participation, which contributes to the achievement of organizational goals and programs. Is an organization. The purpose of this study was to identify organizational health promotion strategies in police stations of Qom province.
Methodology: This study was applied which utilized a sequential exploratory mix method. Data collection was done by documentary and field study. First, interview conducted with 21 police elites by use of snowball sampling procedure to theoretical saturation; so a list of weaknesses, strengths, opportunities and threats to organizational health was identified by the use of open coding. A researcher-made questionnaire was used to weight the extracted concepts. In quantitative phase, the statistical population consisted of 150 commanders and police commanders of Qom province. 136 were chosen from among them by use of Cochran's relation. Finally, the data were analyzed using the "S.W.O.T »was analyzed.
Findings: The findings of the study showed that the police have 13 internal strengths and 8 external opportunities for development and promotion of organizational health. In the current situation, there is a good basis for implementing aggressive strategies in organizational health development.
Conclusion: The results showed that the police, by focusing on internal strengths and taking advantage of external opportunities, can mitigate some of the external threats that are effective in promoting organizational health. On the other hand, by revising the Intra-organizational program it can address weaknesses and vulnerabilities and take advantage of comparative advantages in enhancing organizational health and thus it has the most positive impact on society's view of police services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Health
  • Organizational Health Strategies
  • Police Station
  • Organizational Health Development
  • Police Command of Qom Province
آقاسی، صدیقه؛ شریفی، اصغر. (1389). بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(4)، صص 149-167. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133053
ابطحی، سیدحسین؛ اعرابی، سیدمحمد؛ جعفری‌نیا، شمس‌الله و نجاری، رضا. (1387). استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی (بررسی موردی). تهران: نشر پیوند.­
احمدی، علی‌اکبر؛ خوشبخت، علی و حسینی، سیدتیمور. (1391). ارزیابی تأثیر عملکرد مدیران بر سلامت سازمانی، فصل­نامه مطالعات مدیریت ترافیک، (27)، صص 47-66 . قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa
اشرفی، یوسف. (1388). رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی. مجله مدیریت شهری، 7(23)، صص 89-104. قابل بازیابی از: www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1195
بیک‌زاده، جعفر و بیرامی امینلویی، هاجر. (1388). سلامت سازمانی. مجله اجتماعی اقتصادی علمی فرهنگی کار و جامعه، (112)، صص 62-66. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/creator/66719
براتی مارانی، احمد؛ حقانی، حمید؛ محمدی، رامین؛ مرادی، فردین؛ روحانی، بهزاد؛ طرسکی، مهدی؛ خدایاری، رحیم. (1390). رابطه سلامت سازمانی و شاخص­های عملکردی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریت سلامت، 14(46)، صص 31-37. قابل بازیابی از: http://jha.iums.ac.ir/article-1-1022-fa.pdf
حسینی، محمد سلطان؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ همایی، رضا؛ موسوی، زهرا .(1389). بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان. مدیریت ورزشی، 2(4)، صص 65-81. قابل بازیابی از: https://jsm.ut.ac.ir/article_22123.html
حقیقت‌جو، زهرا؛ شفیق­پور، محمدرضا؛ سلطانی، علیرضا؛ انصاری، حمید و حقیقت‌جو، زینب. (1387). بررسی رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 7(1)، صص 15-20. قابل بازیابی از: unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=63&sid=1&slc_lang=fa
دامغانیان، حسین و گلشاهی، بهنام. (1395). ارائه راهبردهای فردی و سازمانی مؤثر در سلامت کارکنان: نقش تعادل زندگی- کار. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 6(4)، صص 1-18. قابل بازیابی از: journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-28-16597
درویشی، صیاد و میرزاخانی، عبدالرحمن. (1393). راهبردهای توسعه پلیس محله محور در ایران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 9(2)، صص 237-261. قابل بازیابی از: http://www.pmsq.jrl.police.ir/article_18258.html
دیوید، فرد. آر. (1999). مدیریت استراتژیک. سیدمحمد اعرابی و پارسائیان، مترجمان. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
ساعدی، سارا؛ خلعتبری، جواد؛ نوری نجف‌آبادی، ندا. (1389). رابطه کیفیت کاری و سلامت سازمانی با خشنودی شغلی. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی سازمانی، 1(4)، صص 55-64. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1015769
سلیمانی، نادر. (1389). بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان‌های استان تهران براساس الگوی هوی و فیلدمن، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(4)، صص 23-43. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145561
سیدجوادین، رضا؛ علوی، آزاده و انصاری، شهناز. (1389). دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره میزان استقرار شاخص­های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت سلامت،۱۳(۴۱)، صص ۶۳-۷۲. قابل بازیابی از: http://jha.iums.ac.ir/article-1-688-fa.pdf
فاضلی، عبدالرضا. (1390). درآمدی بر نقش برنامه­ریزی استراتژیک در تحقق چشم‌انداز ملی، مطالعه موردی: چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران. مجلس و پژوهش، 18(67)، صص 253-287. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175447
قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عارفی، محبوبه و خاتمی، میرحمید. (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(10)، صص 13-30. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177306
کیانی، غلامرضا و غفاریان، وفا. (1390). استراتژی اثربخش. تهران: نشر فردا.
گری، کالین. اس. (1385). ساختارشناسی راهبرد. علیرضا فرشچی، مترجم. تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
­ ناظم، فتاح؛ کریم‌زاده، صمد و قادری، الهام. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3(9)، صص 89-115. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195258
نصیری، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس؛ عمادی، سید رسول؛ کریمی، ایمان. (1391). رابطه بین سلامت
 سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آنها، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 3(8)، صص 127-151. قابل بازیابی از: jontoe.alzahra.ac.ir/article_265.html
هوی، وین. ک؛ سیلیس، میسکل. (1385). مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل. میرمحمد سید عباس‌زاده، مترجم. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
مشایخ، فریده. (1393). دیدگاه­های نو در برنامه­ریزی آموزشی. چاپ چهاردهم. تهران: سمت.
مؤید، نرگس. (1388). بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه‌های آموزشی و سلامت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 86-87، پایان­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه اصفهان. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289403
ولیان، حسن؛ کوشکی جهرمی، علیرضا و بودلایی، حسن. (1396). طراحی الگوی راهبردهای قابلیت‌محور با رویکرد موفقیت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گلستان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12(3)، صص 379-404. قابل بازیابی از: www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5783
 
Arnold, K.A; Dupré, K.E. (2012). Perceived organizational support, employee health and emotions. International Journal of Workplace Health Management, 5(2), pp 139-152. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/17538351211239171
Hameiri, L; Nir, A. (2016). Perceived uncertainty and organizational health in public schools: The mediating effect of school principals’ transformational leadership style. International Journal of Educational Management, 30(6), pp 771–790. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2014-0060
Hoy VK, Mescle, C. (2008). Theory, research and practice in educational dministration. Translated to Persian by: Abaszadeh S. Urmia: Urmia University pub.
Korkmaz, M. (2007). The effect of Leadership style on organizational Health. Educational Research Quarterly, (3), pp 22-54. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=EJ787712
Miles, Matthew. (1969). Planned change and organizational health: figure and Ground from organizations and Human Behavior: focus on schools, Mc Grow Hill.
Patel, M. (2014). A study of organizational health and organizational commitment among industrial employees. Saurashtra University.
Potter, C.C.; Leake, R.; Longworth-Reed, L.; Altschul, I.; Rienks, S. (2016). Measuring organizational health in child welfare agencies. Children and Youth Services Review, (61), pp 31-39. Retrieved from: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-89218cf
Sabanc, A. (2009). The effect of primary school teachers’ burnout on organizational Health. Procedia Social and Behavioral Sciences. World Conference on Educational Sciences, (1), pp 195–205. Retrieved from: https://cyberleninka.org/article/n/419474