عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌‌‌های عمومی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه و هدف: در عصر حاضر با توجه به سرعت فزاینده تولید و توسعه دانش و افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیریت دانش و به‌کارگیری آن در سازمان‌‌ها اهمیت بسیاری پیدا کرده است. از طرفی با توجه به هزینه‌‌های بالای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش، توفیق در پیاده‌سازی آن یکی از نگرانی‌‌‌های اصلی مدیران سازمان و محققان در این زمینه است. تحقیقات متعددی در زمینه موضوع مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر موفقیت آن انجام شده است. هدف این مقاله، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و سنجش شاخص‌‌‌های آن در سازمان‌‌‌های عمومی است.
مواد و روش: این مقاله، حاصل پژوهشی کاربردی است که از نظر روش، توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشی یکی از سازمان‌‌های بخش عمومی کشور به تعداد 96 نفر می‌باشند که به‌صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اطلاعات به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده و روایی محتوای آن با روش دلفی و پایایی آن از راه اندازه‌گیری مقدار آلفای کرونباخ (96/0) به‌دست آمده است. برای آزمون فرضیه‌‌ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پنج عامل مهم به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش عبارتند از: فرهنگ سازمانی، نقش‌‌ها و رفتار‌‌های مدیران، ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری.
نتیجه‌گیری: در سازمان مورد مطالعه، کلیه عوامل پنج‌گانه یاد شده، تأثیر معنی‌داری بر موفقیت مدیریت دانش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Factors Contributing to the Success of Knowledge Management in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh
  • Mehdi Nourbakhsh
  • Ehsan Mansourian
ATU
چکیده [English]

Background And Objective
With respect to the growing momentum of knowledge generation and development, and enhancement of environmental uncertainty, knowledge management and its application has become so important in the current age. On one hand due to the high cost of deployment of knowledge management system, success in its deployment is one of the major concerns of organizations managers, and the researchers’ active in this field. The present article aims at identifying the critical factors contributing to success of knowledge management, and evaluating its indicators in public organizations.
Methodology
The present article is the result of an applied research which is considered as a descriptive survey in terms of methodology. N=96 including all the knowledge-related staff of one of the organizations of the public sector which are examined through head count. The required information is gathered through using a questionnaire, whose contents reliability is evaluated through Delphi and its validity is achieved through Chronbach’s Alpha coefficient(0.96).Regression analysis is used for testing the hypotheses.
Findings
The results indicate that there are 5 factors which are the key factors of the success of knowledge management: organizational culture, managers’ roles and attitudes, organizational structure, human resources and technology.
Conclusion
The 5 above-mentioned factors have significant impact on the success of knowledge management, in the under survey organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • success critical factors
  • Knowledge Management Deployment
رادینگ، آلن (1386). مدیریت دانش، موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات (محمدحسین لطیفی، مترجم). تهران: سمت.
قربانی‌زاده، وجه‌الله (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران: بازتاب.
 
Akhavan, Peyman, Jafari, Mustafa And Fathian, Mohammad, (2006), “Critical success factor of knowledge management systems: a multi-case analysis”, European business review, vol.18 No.2 pp.97-113. Available at: www.emeraldinsight.com/0955-534X.htm
Baets, Walter, (2005). Knowledge management and management learning: extending the horizons of knowledge-based management, Springer Pub, New York.
Call, Dean, (2005). “Knowledge management  not rocket science”, Journal of knowledge management. VOL. 9 NO. 2 2005, pp. 19-30, Also available at Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1367-3270.
Carpenter, Simon & Ridge, Sarah, (2003) “ A self-Help approach to knowledge management benchmarking”, Journal of knowledge management, vol.7, No.5, pp 82-95.
Chinying L, Josephine, (2001), Managerial concerns in knowledge management, Journal of knowledge management, Vo,5. N,1. pp43-57
Coakes, Elayne, (2003), Knowledge Management: Current Issues and Challenges, Idea Group Publishing, IRM press, England.
Chourides, P., Longbottom, D. and Murphy, W. (2003), “Excellence in knowledge management: an empirical study to identify critical factors and performance measures”, Measuring Business Excellence, Vol. 7 No. 2, pp. 29-45.
Davenport, T.H., De Long, D.W. and Beers, M.C. (1998), “Successful knowledge management projects”, Sloan Management Review, Vol. 39 No. 2, pp. 43-57.
Gartner Group (1999), White papers on knowledge management, Gartner Group, Stamford, CT.
Gooijer, Jinette de, (2000),”Designing a knowledge management performance framework”, Journal of Knowledge Management, Volume 4. Number 4, pp. 303-310, MCB University Press. ISSN 1367-3270, Also available at: http://www.emerald-library.com
Holsapple, C.W & Joshi, K.D. (2000)” An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations”, Journal of Strategic Information Systems, No. 9, pp. 235-261. Also available at: http://www.elsevier.com
Maier, Roland, (2007), Knowledge management systems, information and communication technologies for knowledge management, Third edition, Springer Pub, Berlin.
Mason, David & Pauleen, David J. (2003),”Perception Of knowledge management: A qualitative analysis”, Journal of Knowledge Management, Volume 7. No. 4. pp. 38-48.
Molhatra Y, (2000), knowledge management and new organization forms: a framework for business model innovation knowledge management and virtual organization, idea group publishing hershes.
Monavvarian , Abbas, Khamda , Zahra, (2010), “Towards successful knowledge management: People development approach”, BUSINESS STRATEGY SERIES, VOL. 11 NO. 1, pp. 20-42.
NASA (2005), ‘‘What is knowledge management?’’, available at: http://km.nasa.gov/whatis/index.html.
Plesis, Marina du, (2006), The impact of organizational culture on knowledge management, Chandos publication, England.
Quinn.R ,(1999), Diagnosing culture and changing organizational culture ,New York: Addison Wesley.
Rabinson, H, Carillo, P, Anumbra, C. and Al-Ghassani, A, (2002), Avaluating knowledge management strategies: an IMPakt assessment, proceedings of 3rd European conference on knowledge management trinity college, Dublin, Irland, 24-25 september, pp.586-98.
Richard C. Hicks, Ronald Dattero and Stuart D. Galup, (2006) ”The five tier knowledge management hierarchy”, Journal of knowledge management, V. 10 N.1, pp. 19-31, Q Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1367-3270.
Sharifuddin, Syed Omar & Rowland, Fytton, (2004) ”Knowledge management in a public organization: a study on relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer”, Journal of Knowledge Management, Volume 8. No. 2. pp. 95-111. Also available at:: Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1367-3270.
Skyrme, D. and Amidon, D. (1997), “The knowledge agenda”, Journal of Knowledge Management, Vol. 1 No. 1, pp. 27-37.
Stevens, L, (2000), “Knowing what your company knows”, available at: http://destination crm.com
Stoddart L, (2001), “managing intranets to encourage knowledge sharing: opportunities and constraints”, Online Information Review, V.25. N,1. pp19-28.
Wong, Kuan Yew,(2005), “ Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises”, Industrial management & Data systems, vol. 105 No.3, pp.261-279, Available at: www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm.
Zaim, Halil & Tatoglu, Ekrem & Zaim, Salim, (2007).” Performance of knowledge management practices: a causal analysis”, Journal of knowledge management, VOL. 11 NO. 6, pp. 54-67, Also available at: Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1367-3270.
Zarraga, Celia, Manuel, Juan, (2003), Factors favoring knowledge management in work teams” ,journal of knowledge management, V.7. N,2