نقش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران: حوادث بهار 1385 آذربایجان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال‌ها می‌باشد: نقش و کار کرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان را در عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی موردکنکاش نظام‌مند قرار داد؟ نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان را در حوادث و اغتشاشات بهار 1385 آذربایجان، شناسایی و مورد تحلیل چیست؟ با بهره‌گیری از مبانی و ادبیات موضوع و یافته‌های پژوهش، راهکار‌هایی را برای مقابله با عملیات روانی و آتی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان می‌توان معرفی نمود. برای تحقق این اهداف، نخست ادبیات تحقیق مرور شد، آن‌گاه با بهره گیری از دو روش « تحلیل محتوا » و « زمینه یابی از صاحب نظران »، روش‌ها و اصول عملیات روانی سه شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان، یعنی صدای آمریکا، امید و جام جم، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از آمار‌های توصیفی و آزمون آماری غیرپارامتریک(دو جمله‌ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل آشکار ساخت که شبکه‌های مذکور از چندین روش عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی استفاده نموده‌اند(و می‌نمایند) و آن شبکه‌ها در عملیات روانی خود از 5 اصل کلیدی بیش از سایر اصول استفاده می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Persian-language Satellite Networks in Psychological Operations Against the Islamic Republic of Iran: Azerbaijan Spring 2006 Events

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Eliasi
  • Garshasb Abdi
Assistant Professor Imam Hussein University
چکیده [English]

This study seeks to answer the following questions: Did the role and function of the Persian-speaking satellite networks in systematic research on the Islamic Republic of Iran be investigated? What is the role of Persian-language satellite networks in the disaster of spring 2006 in Azerbaijan? Using the basics and literature of the subject and research findings, some strategies can be introduced to cope with the psychological and future operations of Persian-language satellite networks. To achieve these goals, the literature was first reviewed, then using the two methods of "content analysis" and "expert opinion", the methods and principles of psychological operations of the three Persian-language satellite channels, Voice of America, Hope, and Jam Jam. , Were analyzed and analyzed. The results were analyzed using descriptive statistics and nonparametric (binomial) statistical tests. The results revealed that these networks have (and are) using several methods of psychological operations against the Islamic Republic, and that they use five key principles in their psychological operations more than any other principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological operations
  • Crisis
  • riots
  • Mass media psychological operations
  • Satellite networks
  • Azerbaijan events
اسدی، علی (1371). افکار عمومی. تهران: سروش.
الیاسی، محمد حسین(1383). اثر بخشی عملیات روانی آمریکا در دستکاری افکار عمومی داخلی. تهران: نشریه عملیات روانی شماره 2.
الیاسی، محمد حسین(1384). عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشریه عملیات روانی. شماره 9.
پراتکاینس، آنتونی و ارنسون، الیوت (2002). عصر تبلیغات. ترجمه سید امامی، کاووس و عباسی، محمد صادق(1383). تهران: سروش.
تاجیک، محمد رضا(1379). نقش اطلاعات در مدیریت بحران. تهران: آگه.
حبیبی، احمد(1380). اثرات روانی رسانه‌ها. رساله کار شناسی ارشد. دانشکده علوم ارتباطات.
حسینی، حسین(1380). مجموعه مقالات جنگ روانی. تهران: دانشگاه امام حسین( ع)
زورق، محمد حسن(1377). مبانی تبلیغ. تهران: سروش.
سارجنت، ام. (1980) شستشوی مغزی. ترجمه محمد رضا باطنی(8731) تهران: آگاه.
سوربن، ورنر و تانکارد، جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه دهقان، علیرضا. تهران: دانشگاه تهران.
شکرخواه، یونس(1383). جنگ روانی رسانه ای. فصلنامه عملیات روانی، شماره اول.
شیرازی، محمد(1380). جنگ روانی. دانشگاه امام حسین (ع).
فرشچی، علیرضا(1383). جنگ روانی در جنگ نا متقارن. فصلنامه عملیات روانی، شماره 3.
محکی، علیرضا(1383). عملیات روانی ماهواره‌ای در حوادث خرداد 83. تهران: پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع).
مرادی، حجت(1384). فرایند و منابع شکل دهی افکار عمومی آمریکائیان. فصلنامه عملیات روانی، شماره 9.
مرادی، حجت(1385). سرانجام عملیات روانی. فصلنامه عملیات روانی، شماره 12.
مولانا، حمید(1372). عملیات روانی غرب. مقاله ارائه شده به همایش جنگ روانی دانشگاه امام حسین(ع)
مهرداد، هرمز(1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی.تهران: نشر فاران.
نصر، صلاح(1380). جنگ روانی.ترجمه حقیقت کاشانی. تهران: رشد.
منابع انگلیسی:
Beros, F. and Oldick. M. (2000). Psychslogiral Warfare.  www.psy.org.
Bloom. S. (1991). Active Measuerments. www. social. Ir.
Bomi , S. M.(200 ). Mass media and psychslogical operations. www. Bs.ir. it.
Daridson , R. F. (1990). The New Approach to Psychogical  Operations. www. Psy.org.         
Fridman ,  H. (2003). Psychological  Operations in Iraq War. psy.  org.
Fridman , H.(1998). Psychological  Operations. www. Psy.org.
Jantel , M.(2000). Persuasion and  Propaganda. New York: Appleton Press.
JoVet , T. (1996) Propaganda. www. psy. org.
Kolin , F. T. (2002). Radio and TV: Psychological Warfare. pay. org.
Kramer , t.(1982). Tactics of  Military PSychological Operations. www. ir 
Manning , M.(1991 ). Morale in Military Setting. New York : McGraw-Hill.
Parker, S. t. (1994 ). History of Psywar.  www.war.pwww.psy.org.
Raphael , R.( 1980). History of Psychological Warfare. Boston: McGraw- hill.
Sandler , L. (1998 ). Psychological Warfare. www.oha.ir.
Scoh , k. M. (1980 ). Social Influence. Boston: Free Press.
Taylor , t. (1984 ).  Black Psychological Operations. www.usArmy.Org.
Thimuthy , L.(2005). Modern Media and Propaganda. Boston: McGraw- Hill.
U. S. A. Army (1988 ). Psychological Operations. U.S. Army Press.
Vord, L.(2003). Psychogical Operations and Political Strategies. The Journal of social Psychology                 
Waltz , R.(2003). Public Opinion and Psychological Operations. www socialscience ir.