ارائه مدل مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. تهران، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استاد گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت دانش یکی از عوامل اثرگذار در چابکی و اثربخشی عملکرد اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان تهران به‌شمار آمده و توسعه آن می‌تواند سبب بهبود عملکرد حوزه اصلاح و تربیت و کاهش رفتارهای پرخطر در بین زندانیان و خانواده‌های آنان شود. از این‌رو باتوجه به اهمیت مدیریت دانش، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل کمی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان تهران است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 271 نفر از کارکنان و مدیران امور فرهنگی زندان‌های استان تهران بودند که برمبنای جدول مورگان 160 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه 21 گویه‌ای محقق‌ساخته است. محاسبه پایایی ابزار پژوهش، پرسشنامه بین نمونه 25 نفری توزیع شد و میزان آلفای کرونباخ در پرسشنامه 79/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و تکنیک دیمتل استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از اجرای آزمون معادلات ساختاری نشان داد که مدل احصاء شده از برازش مناسب برخوردار بوده و بالاترین رتبه مربوط به مؤلفه شفافیت است و مؤلفه‌های شبکه خبرگان، سهولت دسترسی و فرایندهای ارزیابی دانش در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد، مؤلفه‌های سهولت دسترسی، شفافیت و اعتماد ازنظر تأثیرگذاری در رده مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر مدیریت دانش و مؤلفه‌های شبکه خبرگان، پاداش و راهبرد در رده مؤلفه‌های اصلی تأثیرپذیر از مدیریت دانش قرار دارند. بنابراین با ارتقاء و بهبود مؤلفه‌های تأثیرگذار می‌توان درنهایت موجب اعتلاء مدیریت دانش و بهبود جریان دانش در اداره امور فرهنگی زندان‌های استان تهران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Knowledge Management Model in the Cultural and Educational Affairs Office of Tehran Prisons

نویسندگان [English]

  • mehdi rahimi 1
  • hadi rezghi shirsavar 2
  • ali akbar farhangi 3
  • nader mohagegh 4
1 PHD candidate, Department of educational Management, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor department of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, GARMSAR Branch, Semnan, Iran.
3 professor of Department of Management, Faculty of management, south Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant professor Department of Management, south Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Knowledge management is one of the effective factors in the agility and effectiveness of the performance of the Cultural and Educational Department of Tehran Prisons and its development can improve the performance of the field of correction and education and reduce high-risk behaviors among prisoners and their families. Therefore, considering the importance of knowledge management, the main purpose of this study is to present a quantitative model of knowledge management in the Department of Cultural and Educational Affairs of Tehran Prisons.
Method: The present study is descriptive-survey in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the study was 271 employees and managers of cultural affairs of prisons in Tehran province, and based on Morgan's table, 160 people were selected by simple random sampling method. The data collection tool is a 21-item researcher-made questionnaire. To calculate the reliability of the research instrument, the questionnaire was distributed among 25 samples and Cronbach's alpha was 0.79 in the questionnaire. Structural equations and the Dimitel technique have been used to analyze the data.
Results: The findings of the structural equation test showed that the enumerated model was well-suited and had the highest transparency component, and the components of the expert network, ease of access, and knowledge evaluation processes were ranked second to fourth.
Conclusion: The results showed that the components of ease of access, transparency and trust are among the main components affecting knowledge management and the components of the network of experts, reward and strategy in the category of the main components affected by knowledge management. Therefore, by upgrading and improving the effective components, it can ultimately improve knowledge management and improve the flow of knowledge in the Office of Cultural Affairs of Tehran Province Prisons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Knowledge Management Model
  • Prison
  • Prison Cultural and Educational Affairs
  • Tehran province
ابطحی، سیدحسن و صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: انتشارات پیوند نو.
افرازه، عباس. (1384). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اورمزدی، نوشین و طبرسا، غلامعلی. (1387). تبیین و سنجش عوامل زمینه‌ای بر استقرار دانش، مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، منطقه نفتی تهران. مجله پیام مدیریت 7(26)، صص 39-70. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101515
پروست وک و روپ، مهاردت وک. (1385). مدیریت دانش. تهران: نشر لویه.
تبریزی، عالم و رحیمی، محمد. (1387). مدیریت دانش و برنامه‌ریزی منابع سازمان. تهران: نشر صفار.
داونپورت، توماس. اچ و پروسکاک، لورنس. (1388). مدیریت دانش. حسین رحمان سرشت، مترجم. تهران: نشر ساپکو.
رمضانی، ایوب؛ مدهوشی، مهرداد؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا و رازقی، نادر. (1398). ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران. فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 13(50)، صص 89-117. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=495765
علاقه‌بند، علی. (1394). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. چاپ بیست و ششم. تهران: نشر روان.
فاتحی، زمانعلی. (1390). مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل‌ها). تهران: انتشارات اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ نوربخش، مهدی و منصوریان، احسان. (1390). عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 3(6)، صص 11- 17. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/305855
-مینگ یو، چنگ (1388) نقش و تاثیر راهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان‌های کنونی، ترجمه سمت.
محمدعلی خلج، مهدی و زارعیان، آرمین. (1395). طراحی الگوی ساختاری پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا. مجله علوم مراقبتی نظامی، 3(2)، صص 69-79. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277054
مینگ یو، چنگ. (1388). نقش و تأثیر رهبران سازمانی در نهادینه‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های کنونی، 1(3)، ص 6. قابل بازیابی از : https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=230799
منوریان، عباس. (1385). مدیریت دانش و دانایی، کار و جامعه، مجله کار و جامعه، 73و74(12)، ص 11. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/265621
 
Bhardwaj, Broto. (2019). Role of Knowledge Management in Enhancing the Entrepreneurial Ecosystems Through Corporate Entrepreneurship and Strategic Intent in High-tech Firms. Journal of the Knowledge Economy, 10, pp 1831-1859. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-019-00614-3.
Deshpande, Anant. (2019). Concurrent Engineering, Knowledge Management, and Product Innovation. Journal of Operations and Strategic Planning, 1(2), pp 204-231. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2516600X18816204
Hazlett, S. A., Mcadam, R., & Gallagher, S. (2013). Theory Building in knowledge management. Journal of management in query, 14, pp 31-42. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.923.2508&rep=rep1&type=pdf
Jones, D. (2013). Knowledge management and technical communication: a convergence of idea and skills. Retrieved from: https://faculty.whasyington.edu/markh/tc400/
 Kianto, Aino., Shujahat, Muhammad., Hussain, Saddam., Nawaz, Faisal., Ali ,Murad. (2018). The impact of knowledge management on knowledge worker productivity. Baltic Journal of Management, (17), pp 11-17. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/BJM-12-2017-0404.
Mladkova, L. (2011). leadership in management of knowledge workers. international conference of leadership, technology and innovation management. procedia social and Behavioral Sciences, 2(41), pp 243-250. Retrieved from: http://toc.proceedings.com/19244webtoc.pdf
Sun, p. (2011). Five critical knowledge management organizational themes. Journal of knowledge management, 14, pp 507-523. Retrieved from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673271011059491/full/html