چالش‌های درون‌سازمانی نیروی انتظامی در تأمین امنیت گردشگران در تفرجگاه‌های شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: امنیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری است؛ به‌طوری‌که تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری بیهوده خواهد بود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناخت چالش‌های درون‌سازمانی نیروی انتظامی  در تأمین امنیت گردشگران در تفرجگاه‌های شهرستان خرم‌آباد است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، در زمره پژوهش‌های آمیخته (کیفی- کمی) است که در بخش کیفی برای شناسایی چالش‌ها با تعداد 12 نفر از خبرگان، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه امنیت و گردشگری تا حصول اشباع نظری مصاحبه شد و چالش‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون،‏ شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، برای دسته‌بندی و شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها، روش دلفی در چهار مرحله با کمک 15 نفر از صاحب‌نظران انجام شد و درنهایت داده‌های حاصل از این بخش که درواقع خروجی نهایی بخش کیفی بود، برای اعتباربخشی، به‌صورت پرسشنامه تهیه و در بین 73 نفر از کارشناسان توزیع شد. همچنین برای تحلیل داده­ها از آزمون‌های آماری ضریب هماهنگی توافقی کندال، کولموگروف – اسمیرنوف و تی تک نمونه‌ای استفاده شد.
یافته‌ها: از مجموع 50 چالش شناسایی‌شده در مرحله مصاحبه، پس از چهار مرحله اجرای پرسشنامه در گروه دلفی، با ضریب هماهنگی توافقی کندال 801/0، 16 چالش‌ مهم، مورد توافق و اجماع صاحب‌نظران قرار گرفت. در مرحله اعتباربخشی نیز نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که چالش‌های شناسایی‌شده، ازجمله چالش‌های کارشناسان پلیس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درصحنه عمل هستند.
نتیجه ­گیری: ازآنجایی‌که این چالش‌ها؛ مهم‌ترین چالش‌های مورد توافق گروه خبرگان و کارشناسان عرصه نظم و امنیت و گردشگری هستند، پیشنهاد می‌شود؛ برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های گردشگری منطقه، مسئولان نسبت به رفع این چالش‌ها توجه جدی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intra-organizational Challenges of the Police Force in Maintaining the Security of Tourists in the Resorts of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • hosein taheri 1
  • reza andam 2
  • Jamshid SieyahMansour 3
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Amin Police University
2 Department of sport management, faculty of Physical Education, Shahrood university of technology , Shahrood, Iran
3 Master student in command and law enforcement management
چکیده [English]

Background and Aim: Security is one of the most important and fundamental factors affecting the development of the tourism industry; As long as there is no security, there will be no travel and it will be useless to talk about tourism; Therefore, the purpose of this study is to identify the internal challenges of police in providing security for tourists in the resorts of Khorramabad.
Method: In terms of purpose, the present study is applied and in terms of nature, it is a mixed method research (qualitative-quantitative). In the qualitative section, 12 experts, specialists and experts in the field of security and tourism were interviewed to identify theoretical challenges. Challenges were identified using content analysis method. In the quantitative part of the research, in order to classify and identify the most important challenges, the Delphi method was performed in four stages with the help of 15 experts. For data analysis, Kendall, Kolmogorov-Smirnov and t-sample statistical tests were used.
Results: Out of 50 challenges identified in the interview stage, after four stages of questionnaire implementation in the Delphi group, with 16 Kendall agreement coordination coefficient, 16 important challenges were agreed upon and consensus of experts. In the accreditation stage, the results of one-sample t-test showed that the identified challenges, including the challenges of police experts and the Cultural Heritage and Tourism Organization, are in the field of action.
Conclusion: The most important challenges agreed upon by the group of experts in the field of order, security and tourism are suggested; In order to make the best use of the tourism potential of the region, the officials should pay serious attention to solving these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal organizational challenges
  • Police
  • Security
  • Tourism
اسدی‌فرد، محمد. ذوالفقاری، حسین. دعاگویان، داود و هندیانی، عبدالله. (1396). مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تعاملات اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم. فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات امنیّت اجتماعی. 8 (51). 1-28. http://sss.jrl.police.ir/article_12036.html
الوانی، مهدی و پیروزبخت، معصومه. (1385). فرایند مدیریت جهانگردی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
امیرفخریان، مصطفی و معینی. علیرضا. (1393). برنامه‌ریزی گردشگری و گذران اوقات فراغت در شهر مشهد با تأکید بر شناسایی الگوهای گذران اوقات فراغت ساکنان مناطق شهری. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 14(33). 27-49.
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-1960-fa.html
بخشی، سامان، غفاری، سید رامین، ترکی هرچگانی، معصومه. (1388). نقش گردشگری در توسعۀ اجتماعی - اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعۀ موردی بخش سامان: فصلنامۀ روستا و توسعه. 12(2). 113-126. http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_59237.html
جسارتی، عسگر و آقایی، واحد. (1393). نقش ارتقاء امنیّت در توسعه گردشگری استان اردبیل. پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی. 2(5). 125-148. http://pogra.jrl.police.ir/article_9647.html
جوکار، قاسم. بیات، ناصر و ترکمان، مهدی. (1397). مدیریت پیامدهای امنیّتی و انتظامی اقامتگاه‌های غیررسمی در مقصد گردشگری. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی. 13(2). 235-260. http://pmsq.jrl.police.ir/article_18873.html
حسین‌پور، جعفر و مظلوم، سیدمحمدرضا. (1394). بررسی رابطه عملکرد پلیس اماکن عمومی با امنیّت گردشگران مذهبی. فصلنامۀ پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 10(3). 103-116. http://icra.jrl.police.ir/article_18158.html
حق‌پناه، یعقوب؛ ارغان، عباس و ابوذری، پانته‌آ. (۱۳۹۲). عوامل مؤثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا، همدان، انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه. http://www.civilica.com/Paper-CTHG01-CTHG01_127.html.
خادمی، حسین؛ رضازاده، ساجد و رضایی، زهرا. (1394). تحلیل تأثیر امنیّت شهری در توسعه گردشگری (موردمطالعه: شهر کرمان). پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی، 12(3)، 103-126. http://pogra.jrl.police.ir/article_9689.html
خاکپور، براتعلی؛ کمانداری، محسن؛ شفیعی، فهیمه و ابراهیمی، مجتبی. (1394). بررسی نقش امنیّت در توسعه پایدار گردشگری. فصلنامۀ دانش انتظامی خراسان رضوی. 7(28)، 59-78. http://khorasan.jrl.police.ir/article_15158.html
خوش­نیت، محمد. (1392). بررسی مفهوم و ماهیت گردشگری الکترونیکی و توسعۀ پایدار. اطلاعات جغرافیایی (سپهر). 22(85). 102-109 http://www.sepehr.org/article_26068.html
ربانی، رسول؛ شاهیوند، احمد؛ دهقانیان، محمدمنصور و ناظرحضرت، جعفر. (1390). نقش پلیس در تأمین امنیّت و جذب گردشگری (نمونه موردی: شهر اصفهان). مطالعات امنیّت اجتماعی، (26). 39-60. http://sss.jrl.police.ir/article_11888.html
زندیه، مهدی؛ رحمتی گواری، رمیصاء و پاک‌جو، فاطمه. (1393). بررسی رابطه گردشگری فرهنگی و معماری ایران. اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز. همدان.
سقائی، محسن؛ امینی‌نژاد، غلامرضا و صبوحی، غلامرضا. (1395). بررسی توانمندی‌های گردشگری شهر ساحلی بوشهر براساس مدل سوات و تاپسیس. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. 27(1)، 99-126. https://gep.ui.ac.ir/article_21359.html
سلیمی‌سبحان، محمدرضا. (1393). امنیّت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر تهران). پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی. 2(8). 97-128. http://pogra.jrl.police.ir/article_9665.html
صدرموسوی، میرستار و دخیلی کهنمویی، جواد. (1386). ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران. پژوهش‌های جغرافیایی. 39(61)، 129-143. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68466
صیدایی، سیداسکندر و هدایتی مقدم، زهرا. (1389). نقش امنیّت در توسعه گردشگری. فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر. 8(4). صص 97-110. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/storage/Files/20170222043303-9861-180.pdf
عبدالرحمانی، رضا، محمدی، داود. (1399). عوامل ارتباطی مؤثر بر کنترل امنیّت گردشگران خارجی در ایران. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 15(4)، 599-618. http://pmsq.jrl.police.ir/article_94327.html
عزیزی، عباس؛ بیات، ناصر و هلالی، خلیل. (1396). اثرات امنیّتی اقامتگاه‌های گردشگری غیررسمی در شهر همدان: پژوهشی در چارچوب روش‌شناسی کیو. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی. 12(4)، 659-682. http://pmsq.jrl.police.ir/article_18862.html
فرجی‌راد، عبدالرضا و آقاجانی، سمیه. (1388). تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن. فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین. 6(23)، 61-72. https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5428.html
فرجی سبکبار، حسنعلی؛ سلمانی، محمد و عیاشی، اطهره. (1392). ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان خرم‌آباد). جغرافیا و مخاطرات محیطی. 6(2). 123- 140. https://geoeh.um.ac.ir/article_26656.html
کاظمی، مهدی؛ اسماعیلی، محمودرضا و بیگی فیروزی، اله‌یار. (1391). تدوین و اولویت‌بندی مناسب توسعه استراتژی‌های گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: استان لرستان). مطالعات مدیریت گردشگری. 7(19)، 69-89. https://tms.atu.ac.ir/article_5118.html
کواکبی، محمد، حسین­زاده دلیر، کریم، آذر، علی. (1400). ارزیابی عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی مناطق مرزی با تأکید بر صنعت گردشگری مطالعه موردی منطقه آزاد ماکو. پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 9(3), 65- 84. http://bss.jrl.police.ir/article_96821.html
مهدیان بروجنی، محسن. (1389). توسعه گردشگری: عامل اشتغال، دشمن بیکاری (مطالعه موردی شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری). همایش منطقه‌ای توریسم و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1394). دستورالعمل ارتقای امنیّت گردشگران خارجی. تهران: معاونت عملیات نیروی انتظامی
همتی، سیما. (1396). تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران. فصلنامۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 7(4)، 241-267. http://www.jgeoqeshm.ir/article_54760.html
وفادار، حدیث. (1396). بازنمایی و تبیین نقش امنیّت در جذب گردشگران (نمونه موردی گردشگران ورودی به شهر کرمان، 1395). فصلنامۀ دانش انتظامی کرمان. 8(21). 123-160. http://kerman.jrl.police.ir/article_19670.html
Fitri Amir, Ahmad, Ismawi, Ismail. Mohd Noor & Poh See, Toh. (2015). Sustainable Tourist Environment: Perception of International Women Travelers on Safety and Security in Kuala Lumpur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 168(9). 123-133. https://core.ac.uk/download/pdf/82261401.pdf
George, Richard. (2010). Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town. Tourism Management. 31(6). 806-815. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517709001630
Gibson, Heather. (2005). Sport tourism: concepts and theories, an introduction, sport in society. http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=1013
Khalilzadeh, Jalayer. (2021). Predictive policing in hospitality and tourism venues- The case of Orlando. Journal of Destination Marketing & Management. Volume 19, March 2021, 100535. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100535.
Shin, Young-Sun. (2005). Safety, security and peace tourism: The case of the DMZ area, Asia Pacific. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(4), 411-426. https://doi.org/10.1080/10941660500363777
Sokhanvar, Amin., Çiftçioğlu, Serhan, Javid,  Elyeh. (2018). Another look at tourism- economic development nexus. Tourism Management Perspectives. (26), 97-106. http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/91406.pdf
Weaver, D. & Opperman, M. (2014). Tourism Management, John Wiley and Sons Australia.