الگوی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به پیچیدگی های روزافزون جرایم، ضروری است کلانتری ها و پاسگاه ها متناسب با این پیچیدگی ها اقدامات تحولی لازم را داشته باشند. از این رو هدف از مطالعه حاضر طراحی الگوی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردى و از نظر ماهیت داده‌ها آمیخته (کیفى- کمى) است. در بخش کیفى، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 30 نفر از خبرگان تخصصى در حوزه تحول به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در بخش کمى نیز جامعه آمارى شامل فرماندهان، مدیران میانی و کارکنان صاحب‌نظر در فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی به تعداد حدود 492 بودند که تعداد 120 نفر از آنها به روش نمونه‌گیرى طبقه‌اى انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. برای تحلیل داده‌های بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و دربخش کمی نیز از آزمون های تحلیل عاملى تأییدى و معادلات ساختارى در نرم‌افزار های Spss و لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل یافته‌های بخش کیفی نشان داد الگوی شناسایی شده شامل دو بعد درون و برون سازمانی و 8 مؤلفه‌ تطبیق با محیط؛ پیوندهای سازمانی؛ تعاملات اجتماعی؛ فنآوری اطلاعات؛ فرایندهای سازمانی؛ نیروی انسانی؛ فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی است. یافته‌های بخش کمی نیز بیانگر این است که ضریب تأثیر نیروی انسانی و ساختار سازمانى با بیشترین میزان، به عنوان مؤثرترین مؤلفه‌های اثرگذار بر تحول کوپ هستند.
نتیجه­ گیری: باتوجه به اولویت‌بندی صورت گرفته در مورد مؤلفه‌های شناسایی شده باید به طور جد در زمینه‌های نیروی انسانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و فرایندهای سازمانی اقدامات مؤثر و مستمری صورت پذیرد. همچنین برون‌سپاری امور و ارائه خدمات الکترونیک در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها درحوزه پیشگیری از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و شروری است به صورت علمی و عملی ملاک عمل فرماندهان و مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Transformation of Police Stations in South Khorasan Province

نویسنده [English]

  • alireza haydarnejad
Assistant Professor, Department of Law Enforcement, NAJA Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies
چکیده [English]

Background and Aim: Due to the increasing complexity of crimes, it is indispensable for police stations to take the necessary transformational measures in accordance with these complexities. Therefore, the purpose of this study is to design a model for the transformation of police stations in South Khorasan Province.
Method: This research is applied in terms of purpose and has utilized a mixed method strategy (qualitative-quantitative). In the qualitative section, semi-structured interviews with 30 experts in the field of transformation were used to achieve theoretical saturation. The statistical population included about 492 commanders, middle managers and experts in the disciplinary command of South Khorasan province, 120 of whom were selected by stratified sampling and a questionnaire was distributed among them. To analyze the data of the qualitative part, the method of qualitative content analysis and in the quantitative part, the tests of confirmatory factor analysis and structural equations using Spss and LISREL softwares.
Results: The findings of the qualitative section showed that the identified model includes two dimensions inside and outside the organization and 8 components of adaptation to the environment; Organizational links; Social interactions; Information Technology; Organizational processes; Manpower; Organizational culture and organizational structure. Quantitative findings also indicated that the impact factor of manpower and organizational structure with the greatest extent, as the most effective components affecting the evolution process.
Conclusion: According to the prioritization of the identified components, serious and effective measures should be taken in the fields of manpower, organizational structure, information technology and organizational processes. Also, outsourcing affairs and providing electronic services in police stations has a special place in the field of prevention and it is vital to be the criterion of action of commanders and managers in a scientific and practical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Transformation
  • Police Station
  • Policing
  • South Khorasan
آبدار، جواد؛ محمدی، رضا. (1388). راهنمایی گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس‌های EFQM/INQA. تهران: انتشارات جاوید.
ابراهیم‌زاده، سودابه؛ قدمی، محسن. (1393). مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و نقش آن بر بهبود مدیریت تحول (مطالعۀ موردی: شرکت کارت اعتباری ایران کیش). مجله مدیریت فرهنگی، 8(۲۶)،87-95. http://jpap.sbu.ac.ir/article/view/ 62.: 17580
امیرکبیری، علی‌رضا. (۱۳۸۵). رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
بال‌هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت. (۱۳9۵). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی. ترجمۀ سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
پویا، رضا؛ راشدی، بنیامین؛ مهرابی، حامد. (1396). تبیین و بررسی طرح تحول کوپ‌ها به‌منظور ارائه راهکار با تأکید بر مطالبات مقام معظم رهبری. فصلنامۀ دانش انتظامی استان سیستان و بلوچستان، 6(2)،1-32. http://sbl.jrl.police.ir/article_19514.html
حسن‌پور، اکبر؛ عباسی، طیبه؛ نوروزی، مجتبی. (۱۳9۸). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۵ (۱)،68-54. https://mri.modares.ac.ir/article_17.html
دبیرخانه شورای عالی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها. (1395). پلیس پیشگیری ناجا.
رابینز، استیفن پی؛ دیوید، ای.دی سنزو. (1385). مبانی مدیریت. ترجمۀ سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رشیدی، علی؛ جلیلوند، رضا. (1394). طراحی تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران‌خودرو. فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، ۱۳ (۲)، 64-95. http://www.jsi-isa.ir/article/25402
روشن، محمدرضا. (1398). ایجاد توسعه متوازن در طرح تحول کوپ و تأثیر آن بر رضایت‌مندی ذی­نفعان (با تأکید بر بهسازی محیطی). فصلنامۀ علمی - تخصصی دانش انتظامی هرمزگان، 10(2)، 49-40. http://journals.police.ir/article_91882.html
سبحانی، زهرا؛ کاهدی، شهربانو. (1398). بررسی نقش عملکرد مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها در تحول کوپ در شهر اراک. فصلنامۀ دانش انتظامی استان مرکزی، 9(4)،1-27. http://journals.police.ir/article_93972.html
فرنچ، وندل؛ بل، سسیل اچ. (1391). مدیریت تحول در سازمان. ترجمۀ مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: نشر صفار.
فقیهی، ابوالحسن؛ معمارزاده، غلامرضا؛ احمدی، مسعود. (1391). ارائه تحول اداری در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بازآفرینی دولت. فصلنامۀ مدیریت، 8(۲)، 26-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16398
قاسمی‌نژاد، یاسر؛ صادقی مال‌امیری، منصور؛ مرتضی‌نیا، حمید. (1399). توسعه الگوی عوامل مؤثر بر نوآوری در یک سازمان نظامی. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 15(2)، 213-236. http://pmsq.jrl.police.ir/article_93695.html
قدیمی، اسماعیل. (۱۳۸۴). نقش و اهمیت روابط عمومی در تغییر و تحول سازمانی. هنر هشتم، 8(38)، ۱۴. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/341368
قربانی‌زاده، وجه­الله؛ شریعتی، مسعود؛ ولی‌پور، مهدی؛ هاشمی، محمد. (1397). الگوی توانمندسازی منابع انسانی سازمانی عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 13 (2)،261-284. http://pmsq.jrl.police.ir/issue_3527_3529.html
محمدی­مقدم، یوسف؛ عابدینی، لیلی. (۱۳۹۲). بررسی رابطه دانش پلیسی با تحول سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامۀ توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، ۳ (12)، ۸۷-۱۰۶. http://journals.police.ir/article/9908
ممی­زاده، جعفر. (۱۳97). بهسازی و توسعه سازمان. تهران: نشر روایت.
میلر، لیندا اس؛ کارن ام، هس. (۱۳92). پلیس در اجتماع؛ راهبردهایی برای قرن ۲۱. ترجمۀ حسین کلهر، تهران: انتشارات سروش.
Burk,w., hornstein, H. (2002). the social technology of organization devel opment.La Jolla,calif: University Associates.
Heilmann, P. (2017). High level competence: a tool for coping with organizational change. Journal of European Industrial Training. 31 (9), 727-741. https://doi.org/10.1108/03090590710846684
Joj, A. (2009). Organizational Change Capacity: Systematic Development of a Criteria. Society and Business Review. 5 (3), 245-258.  https://orcid.org/0000-0002-8350-8058
Johnny Chezhovich, K. (2010). Heeding the stains: Lacan and organizational change. Journal of Organizational Change Management. 22 (2), 214-228. https://doi.org/10.1108/09534810910947226
Krüger, L. L., Pretorius, J. H. C., Erasmus, L. D. (2019). Towards a Comprehensive Systematic Innovation Model: A Literature review. SAIEE Africa Research Journal, 110(1), 39-46. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8643149/
Kurt Levine,M. (2015). on the three-step process of change: The Origins of Lewin’s Three-Step Model of Change. Emerald-Gender in Management: An International Journal, 23(5), 354-337. https://doi.org/10.1177/0021886319892685
Pardo-del-val, M., Martinez, C., Dobon, S. (2012). Participative management and its influence on organizational change. Management Decision. (50)10, 1843-1860.  https://doi.org/10.1108/00251741211279639
Shafique, f., De Zoyza, N. (2013).Organizational Transformation in Public Sector Organizations of Pakistan in the Quest of Change Management. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 6(16), 3086-3093. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Sousa-Zomer, T. T., Cauchick-Miguel, P. A. (2019). Exploring business model innovation for sustainability: an investigation of two product-service systems. Total Quality Management & Business Excellence, 30(5-6), 594-612. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14783363.2017.1317588