الگوی ارزشیابی اجرای رزمایش مشترک انتظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربتیی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار،گروه روانشناسی ، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار،گروه عملیات انتظامی ، دانشگاه علوم انتظامی امین

4 مربی گروه مرزی، دانشگاه علوم انتظامی امین،

چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی بخش نهایی تقریباً همه سیستم های توسعه آموزشی است.  زیرا تکنیک ها و روش های تعیین اثربخشی و راه های بهبود مداخلات آموزشی را فراهم می آورد. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزشیابی اجرای رزمایش مشترک انتظامی است که متناسب با ویژگی‌ها و فرهنگ بومی نظام تربیت و آموزش دانشگاه علوم انتظامی باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت آمیخته (کیفی- کمی) است که جامعة مشارکت‌کنندگان آن کلیه خبرگاناساتید، فرماندهان، مدیران ودست اندرکاران طراحی و اجرای رزمایش‌های دانشگاه علوم انتظامی و کارشناسان معاونت عملیات ناجا و فاتب بودند. در بخش کیفی 6 نفر  به صورت هدفمند در قالب گروه کانونی  و در بخش کمی 75 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص های مدل با گروه کانونی مصاحبه شد و برای تأیید الگوی استخراج شده ، از روش تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS  استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده‌ها، نتایج نشان داد که مدل نهایی رزمایش دارای 3بعد: قبل، حین و بعد از اجرای رزمایش و 6 مولفه: طراحی، هماهنگی، اجرا، تحقق اهداف و جمع بندی و 20 شاخص است.
نتیجه­ گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این الگو کاربردی بوده و قابلیت سنجش، پایش تمام عناصر مؤثر در مراحل قبل، حین و بعد از اجرای رزمایش مشترک انتظامی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Model of Conducting Police Joint Exercises

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Salar 1
  • Javad Einipour 2
  • alireza adibi 3
  • Reza Kazemi 4
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Amin Police University
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Amin Police University
3 Assistant Professor, Department of Law Enforcement Operations, Amin Police University
4 Lecturer, Border Department, Amin Police University
چکیده [English]

Background and Aim: Evaluation is the final part of almost all educational development systems. Because it provides techniques and methods for determining effectiveness and ways to improve educational interventions. The purpose of this study is to design an evaluation model for the implementation of joint police exercises that is appropriate to the characteristics and local culture of the education system of Amin Police University.
Method: The present study is mixed in nature (qualitative-quantitative) in which the participants were all experts, professors, commanders, managers and those involved in the design and implementation of exercises of Amin Police University and experts of the NAJA and Tehran Police. In the qualitative section, 6 people were purposefully selected in the focus group and in the quantitative section, 75 people were randomly selected. To identify the dimensions, components and indicators of the model, the focus group was interviewed and to confirm the extracted model, the confirmatory factor analysis method was used in PLS software.
Results: Based on interviews with experts and review of texts and data analysis, the results showed that the final model of the exercise has 3 dimensions: before, during and after the exercise and 6 components: design, coordination, implementation, achievement of goals and summary and 20 indicators.
Conclusion: The findings of this study show that this model is practical and has the ability to measure, monitor all the effective elements in the stages before, during and after the implementation of joint police exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation model
  • Joint Police Exercise
  • Amin Police University
- اسدی، علی؛ جاهد، حسینعلی. (1395). بررسی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی (مطالعه موردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران). اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری. علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی. اقدام و عمل، ساری. https://civilica.com/doc/598234
- اسکندری، حمید. (1392). الگوهای سناریونویسی در مدیریت بحران. انتشارات بوستان حمید.
- الیاسی، محمدحسین. (1382). تأثیر رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج بر روحیه، انسجام و تخلیه هیجانی بسیجیان. فصلنامۀ مطالعات بسیج، 6(21)، 75-94. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/11247/5/text
- جلیلی، سعید. (1396). ارزیابی اثربخشی دوره کارشناسی ارشد راهنمایی و رانندگی. ] پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ترافیک ، دانشگاه علوم انتظامی امین[.
- جویس، بروشهو؛ کالهون، امیلی؛ هاپکینز، دیوید. (1395). الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس. ترجمۀ محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، تهران: انتشارت سمت.
- حسین­پور، رضا؛ رضایت، غلامحسین؛ صیادنقاب، قربان. (1398). طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره‌های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27 (44)، 25-57. https://iej.ihu.ac.ir/article_204848.html
- دانا، علی؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ دلاور، علی؛ دهقان دهنوی، محمدعلی. (1398). واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک‌های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی). آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(20)،125-150. http://istd.saminatech.ir/Article/13980511191241
- زارع، مرضیه؛ ویزشفر، فاطمه. (1398). ارزشیابی برنامه آموزشی داوطلبان سلامت بر اساس لگوی کرک پاتریک فصلنامۀ مدیریت ارتقای سلامت، ۸ (۱)، ۳۰-۳۴. http://jhpm.ir/article-1-946-fa.html
- سراجی، فرهاد. (1390). ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیّت آموزش در دانشگاه‌های الکترونیکی. پنجمین همایش ارزیابی کیفیّت در نظام دانشگاهی، تهران. https://civilica.com/doc/187989
- سروری، اسدالله. (1398). طراحی اجرای رزمایش تخصصی مرزی. ] طرح تحقیق، دانشگاه علوم انتظامی امین [.
- شاه رضایی، سید رسول. (1389). بررسی ارزشیابی در آموزش عالی کشور به‌منظور ارائه یک چارچوب ادراکی. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 2(8)، 41-60. http://ensani.ir/fa/article/261168
- عباسی­رائی، علی. (1395). مکان‌یابی، استقرار و ضد استقرار در لجستیک اقتضایی واحدهای نظامی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی.] رساله دکتری مهندسی صنایع دانشگاه کردستان[.
- عباسی­رائی، علی؛ نخعی کمال‌آبادی، عیسی. (1396). آشنایی با لجستیک اقتضایی. سنندج: دانشگاه کردستان.
- عباسی­­رائی، علی؛ فرورش، حمید؛ نخعی، عیسی. (1397). مکان‌یابی، استقرار و ضد استقرار یگان‌ها در رزمایش نظامی. فصلنامۀ مدیریت نظامی، 18(2). 181-159. http://jmm.iranjournals.ir/m/issue_4951_5518.html
- قلی­زاده مقدم، زینب؛ سید عباس­زاده، امیرمحمد؛ حسنی، محمد؛ قلاوندی، حسن. (1395). ارائه مدل شاخص‌های اثربخشی آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان همدان. دوفصلنامۀ پژوهش‌های آموزش و یادگیری، ۱۳ (2(. ۱۹-۲۳. http://tlr.shahed.ac.ir/article_2487.htm
- معتمدی، مجید؛ موحدی، محمدمهدی؛ مرادی، منا. (1392). ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول، 14(1392).29-19. http://www.jdem.ir/article_409.html
- مهدی­پور، عبدالرحمان؛ هادوی، فریده. (1384). الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزشی عالی دولتی. فصلنامۀ المپیک، 2(30).59-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=20086
- نصری، فرامرز. (1398). ارائه الگوی مطلوب ارزیابی کیفیّت نظام آموزشی افسری نیروی دریایی آجا. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 3(9). 163 -200. https://journals.sndu.ac.ir/article_500.html
- یوسف­زاده، محمدرضا؛ علیمردانی، اکرم. (1396). ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی بر اساس مدل کرک پاتریک. انتظام اجتماعی، 9(1)، 23-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316475
 
- Akaree, H. S., & Hossain, S. S. (2016). Determinants of education quality "what makes students" perception different. Open Review of Educational Research, 3)1).52-67. https://DOI:10.1080/23265507.2016.1155167
- Anna, P., & Klieme, E., & Herbert, B., & Pinger, P. (2018). Generic dimensions of teaching quality. The International Journal on Mathematics Education, 50(3). 407-426. http://dx.doi.org/10.1007/s11858-018-0918-4
- Aziz, S., & Mahmood, M., & Rehman, Z. (2018). Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level. Journal of Education and Educational Development, 5(1). 189-206. http://doi.org/10.22555/joeed.v5i1.1553
- Frye, A.w., & Hemmer, P.A. (2012). Program evaluation models and related theories. Medical Teacher, 34(5). 288-299. https،//doi.org/10.3109/0142159X.2012.668637
- Mizikaci, F. (2006). A systems approach to program evaluation model for quality in higher education. Quality Assurance in Education, 14(1). 37-53. http://doi.org/10.1108/09684880610643601
- Polgampala, A.V., & Huang, F. (2017). Evaluating the Effectiveness of Science Teacher Training Programme in National Colleges of Education: a Preliminary Study. Perceptions Published, 9(3). 287-297. http://doi.org/10.1080/01443410.2016.1176125
- Thabit, H., & Aissa, S. A. H., & Abdullah, H. S. (2016). Evaluating the Role of Training Strategy in Enhancing the Training Effectiveness. les cahiers du mecas, 12(2). 4-18. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8731
- Van der Torn, P., & Pasman, H. J. (2008). How to plan for emergency and disaster response operations in view of structural risk reduction. Resilience of Cities to Terrorist and other Threats, 343-379. http://doi.org/ 10.1007/978-1-4020-8489-8_17
- Zafarullah, S. & Väisänen, P. (2018). Quality in Teacher Education: Evidence from the Universities of Sindh, Pakistan. Journal of Language Teaching and Research, 9(5). 916-927. http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0905.04