آسیب‌شناسی برنامه آموزشی رسته انتظامی فراگیران آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین.

2 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشکده منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: برای تضمین دستیابی به اهداف سازمانی، برنامه‌های آموزشی نیاز به ارزیابی و آسیب‌شناسی دارند. پژوهش حاضر باهدف آسیب‌شناسی برنامه آموزشی رسته انتظامی فراگیران آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی اصفهان انجام‌شده است.
روش‌: این پژوهش ازلحاظ رویکرد تحقیق کیفی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه پژوهش شامل رؤسا و درجه داران کلانتری‌های شهر اصفهان، استادان و مربیان مرکز آموزش درجه‌داری شهید بهشتی اصفهان است. جامعه مشارکت کننده شامل 15نفر درجه‌دار و 13 نفر  از خبرگان بودندکه به صورت هدفمند تا دست یابی به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه‌نیمه ساختاریافته بود و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون بهره گرفته شد. برای اعتبار یابی داده‌های کیفی از روش بازبینی مشارکت‌کنندگان استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل مضمونی مصاحبه‌ها نشان داد بیش از 45 نوع آسیب در سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای در برنامه آموزشی آموزشگاه شهید بهشتی وجود دارد. مهم‌ترین آسیب‌های رفتاری در ابعاد مهارت ارتباط کلامی،‌ مهارت‌های سازمانی، مهارت‌های بینشی و خود صیانتی و مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری در ابعاد  تناسب ساختار دوره با اهداف سازمان، تشکیل شورای آموزش، تغییر نظام کنترل و ارزیابی آموزش، وحدت در برنامه تفصیلی آموزش و همچنین آسیب‌های زمینه‌ای در ابعاد قوانین و مقررات آموزشی، تغییر محل و نحوه برگزاری آموزش و تدریس دروس تخصصی شناخته شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس مدل سه‌شاخگی می‌توان آسیب‌های برنامه آموزشی رسته انتظامی درجه‌داری آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی را به ترتیب،آسیب های زمینه‌ای، آسیب های رفتاری و آسیب های ساختاری دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Law Enforcement Students of Shahid Beheshti Scientific and Specialized School of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Reza Ghorbani Mohammad 1
  • Akram Alimardani 2
1 MA student of educational management, Faculty of Human Resources, Amin Police University
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Human Resources, Amin Police University
چکیده [English]

Background and Aim: To ensure the achievement of organizational goals, training programs need evaluation and pathology. The present study was conducted with the aim of pathology of the disciplinary educational program of the students of Shahid Beheshti Scientific and Specialized School of Isfahan.
Method: This applied research has utilized a qualitative approach and methodology. The research population includes the heads and non-commissioned officers of Isfahan police stations, professors and instructors of the Shahid Beheshti Special Education Center in Isfahan. The participating population consisted of 15 non-commissioned officers and 13 experts who were purposefully selected to achieve theoretical saturation. The research tool was a semi-structured interview and contextual analysis was used to analyze the data. Participant review method was used to validate qualitative data.
Results: Thematic analysis of the interviews showed that there are more than 45 types of injuries in three behavioral, structural and contextual dimensions in the educational program of Shahid Beheshti School. The most important behavioral impairments were recognized in the dimensions of verbal communication skills ‌ organizational skills, insight and self-preservation skills and the most important structural impairments in the dimensions of course structure fit with the goals of the organization, formation of education council, change of control system and evaluation of education background in the dimensions of educational laws and regulations, change of location and how to conduct training and teaching specialized courses.
Conclusion: Based on the triangular model, the injuries of the disciplinary curriculum of Shahid Beheshti specialized school can be considered as background injuries, behavioral injuries and structural injuries, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triathlon model
  • Pathology
  • Educational program
  • non-commissioned officers
  • Law enforcement discipline
ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.
ابیلی، خدایار. (1394). بهسازی نیروی انسانی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
اسفندیاری، عاطفه؛ کاووسی، زهرا؛ روان بد، محمدرضا؛ محبتی، فاطمه؛ اسفندیاری، فهیمه؛ سالاری، هدایت؛ زنگنه بایگی، مهدی. (۱۳۹۶). آسیب‌شناسی سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس الگوی سه‌شاخگی. مجله علوم پزشکی صدرا، ۵ (۴)، ۲۲۷. https://smsj.sums.ac.ir/article_43952.html
آل حسن، سلمان؛ شاه‌محمدی، زهره؛ کرمی، مرتضی. (1399). آسیب‌شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی (موردمطالعه: شهرداری مشهد). مطالعات مدیریت شهری. 12(43)، 53- 39. https://ums.srbiau.ac.ir/article_17125.html
امین خندقی، مقصود؛ زرقانی، اعظم؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ موسی­پور، نعمت‌الله. (1395). ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم‌های اجرای برنامۀ درسی. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 6(1), 46-68. doi: 10.22067/fe.v6i1.53752
پاشایی، محمد؛ عبدی توحید؛ پناهی، حمید؛ محمدی، امیدعلی. (۱۳۹۷). اثربخشـی آموزش‌های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین (موردمطالعه: دانش‌آموختگان دوره 22 دانشکده فرماندهی و ستاد). فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی، ۱۳ (۱)، ۱۱۷-۱۳۴. http://pmsq.jrl.police.ir/article_18869.html
ترک‌زاده، جعفر؛ مجیدی، عبدالله؛ نورمحمدی، هادی. (1388). ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامۀ درسی آموزش درجه‌داری رسته انتظامی ناجا. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 4(4)، 481-461. http://pmsq.jrl.police.ir/article_91994.html
دلاوری، رضا. (1390). آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه‌شاخگی. نخستین همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی.https://civilica.com/doc/142087
رحیمی، بهروز؛ مهری، داریوش؛ محمدلو، اکرم. (1399). آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامۀ درسی الگوی ADDIE). آموزش در علوم انتظامی، 8(29)، 173-190. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532967
رضایی نیارکی، محمدرضا. (1399). بررسی وضعیت اجرای برنامه‌های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه‌داری ناجا. آموزش در علوم انتظامی، 8(29)، 21-40. http://tps.jrl.police.ir/article_93820.html
زارع خلیلی، مجتبی؛ فریدونی، فائزه. (۱۴۰۰). آسیب‌شناسی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی؛ مطالعه موردی کیفی. نشریه پیشرفت‌های نوین در مدیریت آموزشی، ۱ (۲)، ۴۳-۵۳. https://edu-j.ir/wp-content/uploads/2021/03/4.pdf
سیف، علی‌اکبر. (1390). روان‌شناسی پژوهشی. تهران: انتشارات آگاه.
شریعتمداری، مهدی؛ و عادل­نژاد، آزاده. (1390). آسیب‌شناسی زیرساختی و فرایندی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان. نخستین همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی، تهران. https://civilica.com/doc/142136
شکراللهی یانچشمه، محمد؛ بهشتی­فر، ملیکه؛ کاظمی، حسین. (1398). شناخت و تحلیل کیفی عوامل نگه‌داشت منابع انسانی سازمان. فصلنامۀ مدیریت منابع در نیروی انتظامی،  7(3)، 84-51. 84. http://rmpjmd.jrl.police.ir/article_93171.html     
شمس موردانی، غلامرضا؛ صفایی موحد، سعید؛ فاطمی صفت، علی. (1394). آسیب‌شناسی فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه‌شاخگی (موردمطالعه: صنایع الکترونیکی فجر). آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(7)، 71-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289037
صانعی، مهدی، (1391). اثربخشی آموزش مفاهیم، تدابیر، راهکارها. تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا.
طیبی، بهمن؛ فلاح، زین‌العابدین. (1396). آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با استفاده از مدل سه شاخکی. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9(2)، 75-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347414
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ­زاده، محمد .(1390).تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. فصلنامۀ اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 198-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164389
عابدینی بلترک، میمنت؛ منصوری، سیروس؛ کمالی اردکانی، حمیدرضا. (1399). شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مبنای مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعهٔ موردی: دانشگاه شهید صدوقی یزد). فصلنامۀ توسعه آموزش جندی‌شاپور اهواز، (2)11، 119-131. DOI:10.22118/edc.2019.202252.1153
عباس­زادگان، سید محمد؛ ترک‌زاده، جعفر. (1393). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
عسگریان، مجید؛ محبی، علی؛ عظیمیان، قدرت­الله. (۱۳۹۳). تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه‌داری رسته انتظامی آموزشگاه‌های علمی تخصصی ناجا (موردمطالعه: آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر ۱۳۹۲). فصلنامۀ آموزش در علوم انتظامی، ۲ (۲)، ۱۲۱. http://tps.jrl.police.ir/article_17644.html
فرجی، رحمان؛ حسامی، سیدکریم؛ حقدوست، رضا.(1394). مطالعۀ تطبیقی فرایندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015. فصلنامۀ علمی مدیریت استاندارد و کیفیّت، 5(1)، 55-45. http://www.jstandardization.ir
کرامتی، محمدرضا. (1391). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌وپرورش. انتشارات آستان قدس رضوی.
محمودی کوچکسرایی، علی‌اصغر؛ فراهانی، مهدی؛ رسته مقدم، آرش. (۱۳۹۴). آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی. فصلنامۀ آموزش و توسعه منابع انسانی، ۲ (۵)، ۲۷. http://istd.saminatech.ir/Article/13941114143121023
مرشدی، مسعود. (1390). اثربخشی برنامه‌های آموزش تخصصی در تربیت و آموزش پلیس (مطالعۀ موردی: فراگیران درجه‌داری رشته آگاهی ناجا). فصلنامۀ مدیریت بر آموزش انتظامی، 22، 62-27. http://journals.police.ir/article_12973.html
میرزایی اهرنجانی، حسن. (1377). تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در سازمان. قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
میرسپاسی، ناصر. (1391) توسعه منابع انسانی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش. مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی ایران.
نجفی­زاده، محمدمحسن؛ زاهدی، سیدمحمد. (1395). آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌شاخگی. فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول، 25، 59-69. http://www.jdem.ir/article_514.html
هاریسون،کاسپر.(2015). اصول طب داخلی - بیماری های انکولوژی. ترجمۀ علی حقیقی و سمیه کریمی، تهران: انتشارات ارجمند.
- Bower, D. L., & Pettit, W. (2001). The Albuquerque police department's crisis intervention team: A report card. FBI L. Enforcement Bull., 70, 1. https://heinonline.org
- Changn,L.(2015). Evaluation of performance quality police training Bangkok. The British Journal of Criminology, 40(3), 1112-1120. https://www.proquest.com
- Jose Medina Ariza, J., Robinson, A., & Myhill, A. (2016). Cheaper, faster, better: Expectations and achievements in police risk assessment of domestic abuse. Policing: a journal of policy and practice, 10(4), 341-350. https://academic.oup.com
- Terpstra, J., & Schaap, D. (2021). The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective. Policing: A Journal of Policy and Practice, doi/10.1093/police/paab050/6352555