دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 390-520 

پژوهشی

1. بررسی راه‌های همگرایی قومیتی با تأکید بر اقوام ترک و کرد در شهرستان ماکو

صفحه 399-415

حمیدرضا اخوان مفرد؛ عبدالله هندیانی؛ حسن زینال نژاد


4. عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر عدم کشف پرونده‌های قتل

صفحه 452-473

سیدحمید خدادادحسینی؛ عبدالله هندیانی؛ محمد صادق رستمی مرادی