دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 529-686 
4. بررسی نقش تبلیغات عمومی فاتب درمیزان آشنایی مردم با طرح انضباط اجتماعی

صفحه 593-609

داود دعاگویان؛ رضا جوادیان؛ محمدرضا رفیعی دولت آبادی


5. آسیب‌شناسی نظام نگه‌داشت منابع انسانی در ناجا (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان همدان)

صفحه 610-627

شهامت حسینیان؛ علی بابائیان؛ جلال حمزه لوئی؛ محمدرضا پورغلامی سروندانی