دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-231