دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 9-225