دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1393 

پژوهشی

3. تحلیل پویایی‌های ترکیب جمعیتی پلیس ایران با روش پویایی شناسی

صفحه 575-599

علی محمد احمدوند؛ مهدی باستان؛ محمدعلی اقبالی