دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1392 
1. بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا و تدوین الگو

صفحه 495-521

دکتر غلامرضا شاه محمدی؛ دکتر سعید شکری پور؛ جواد جهانشیری


2. مدیریت برداشت در نفوذ رو به بالا

صفحه 522-540

دکتر حسن دانایی فرد؛ دکتر علی رجب زاده قطری؛ پریسا مکی نیری


5. بررسی رابطه پیاده سازی مدل تعالی سازمانی (EFQM) با عملکرد پلیس آگاهی ناجا

صفحه 586-606

دکتر جهانیار بامداد صوفی؛ اکبر امینی؛ محمد سعید براتی مصلح