دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 479-615 

پژوهشی

1. الگوی جامع دانش آفرینی در سازمان های پلیسی

صفحه 479-500

یوسف محمدی مقدم؛ سیدمهدی الوانی؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی


7. طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیران در پلیس پیشگیری (مورد مطالعه: کلانتری)

صفحه 619-650

علیرضا جزینی؛ سید حسین ابطحی؛ سید مهدی الوانی؛ عادل آذر