دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1396 
2. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر سازمانی

صفحه 567-586

عبداله وثوقی نیری؛ سعید شاطری؛ صمد بارانی؛ داریوش مهری؛ حسن چهارمحالی