دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 531-689 

برگرفته از رساله دکتری

2. تدوین مدل راهبردی مدیریت منابع انسانی صنعت هوانوردی کشور

صفحه 553-576

مرتضی خیرخواه؛ داریوش غلامزاده؛ سید مهدی الوانی؛ ماندان مومنی؛ احمد ودادی


برگرفته از رساله دکتری

5. الگوی روانه‌سازی کارکنان در سازمان‌های انتظامی و غیرانتظامی

صفحه 619-642

رامین خلیقی؛ نسرین جزنی؛ علی محتشمی


6. حکمرانی اخلاقی بر اساس نوع شناسی طبقه نظامیان از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 643-666

وجه الله قربانی زاده؛ مسعود شریعتی؛ بهروز رضایی منش؛ عبدالحسین خسرو پناه دزفولی


7. ارا ئه الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه امین بارویکرد نظری داده بنیاد

صفحه 667-689

پریسا ایلانلو؛ عباس خورشیدی؛ نادر برزگر؛ بتول فقیه آرام؛ اکبر سلیمی