دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 613-776 

برگرفته از پایان‌ نامه

3. تأثیر تعهد سازمانی بر انتقال دانش با میانجی‌گری رفتار آوایی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 657-675

اکبر بهمنی؛ یوسف محمدی مقدم؛ رضا علوی اندارجمی


برگرفته از رساله دکتری

5. الگوی معماری نگه‌داشت منابع انسانی ناجا

صفحه 699-719

محمد شکراللهی یانچشمه؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


برگرفته از رساله دکتری

7. موانع استقرار و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی

صفحه 741-760

منصور روضه ای؛ احمد یعقوب نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ افسانه توانگر


برگرفته از رساله دکتری

9. الگوی عملیاتی کشف جرم براساس ارزیابی قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران

صفحه 357-373

بهمن احسانی؛ عبدالله هندیانی؛ احمد قاسمی؛ مرتضی نیازخانی