دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1398 

پژوهشی

1. الگوى مسئولیت اجتماعى سازمان ها در پیشگیرى اجتماعى از جرم

صفحه 9-32

خلیل قاسم نژاد؛ علیرضا جزینی؛ یوسف محمدی مقدم؛ عبدالله هندیانی


7. ارائه مدل بهینه سازى استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانى

صفحه 151-174

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشار کاظمی