درباره نشریه

 فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت انتظامی از سال 1385 با اعتبار علمی ـ پژوهشی منتشر می‌شود. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه فرماندهی و مدیریت، نظم و امنیت، درصدد ارائه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح های پژوهشی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب یا روش جدید حل مسائل و توسعه علوم حوزه فرماندهی و مدیریت، نظم و امنیت با دو ویژگی اصالت و ابداع است.