اهداف و چشم انداز

اهداف:

اصلی‌ترین هدف فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی، انتشار آخرین یافته‌‌های پژوهش‌های علمی در زمینه‌‌ها و شاخه‌های مختلف مدیریت انتظامی، هم راستا با مأموریت‌ها و وظایف نیروی انتظامی‏ است. دیگر اهداف و چشم‌اندازهای فصلنامه عبارت‌اند از:

 1- تبیین نقش مدیریت انتظامی در مأموریت‌های متنوع نیروی انتظامی

2- گسترش دانش مدیریت انتظامی در کلیه حوزه‌های خدماتی، انتظامی و عملیاتی

3- هم‌افزایی بین‌ رشته‌ای برای ارتقاء دانش انتظامی در حوزه مدیریتی در سطح کلان و راهبردی

4- ارتقاء دانش فرماندهان و مدیران ناجا

5- انتشار یافته‌های پژوهش‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم انتظامی امین