اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اصغر آقایی

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
pudafoospolice.ir
02148931603

سردبیر

دکتر سیدمهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

qiau.ac.ir/alvani.info
pudafoospolice.ir
02833682983

مدیر داخلی

دکتر علی اصانلو

جغرافیا انسانی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

a_osanluusb.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر حسین طاهری

مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی دانشکاه علوم انتظامی امین

hoseintaheri1363chmail.ir
02148931803

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

qiau.ac.ir/alvani.info
alvani.myahoo.com
۰۲۸۳۳۶۸۲۹۸۳

دکتر حسن بختیاری

مدیریت راهبردی استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
hbakh4039yahoo.com
02148931200

دکتر لطفعلی بختیاری

مدیریت راهبردی استاد تمام گروه مدیریت راهبردی، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
a.bakhti51iyahoo.com
02148931200

دکتر محمدرضا بهرنگی

علوم تربیتی استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
behrangimryahoo.com
0000-0001-9367-4677

دکتر ابراهیم حسن بیگی

مدیریت منابع انسانی استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
e.hasanbeigichmail.ir

دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی

دکتری مهندسی صنایع استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693070/
a.khatamiatu.ac.ir

دکتر سیدحمید خدادادحسینی

مدیریت بازرگانی(بازاریابی و استراتژی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/~khodadad
s.khodadaduac.ir
+982182884674

h-index: 11  

دکتر مجید رضایی راد

مدیریت خدمات درمانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
mrezairad41yahoo.com
02148931200

دکتر محمد سهرابی

حقوق استاد تمام گروه حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
agha_yosefyahoo.com
02148931200
0000-0002-0953-3554

دکتر محمد قصری

مدیریت راهبردی دانشیار گروه مدیریت راهبردی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
entezamrahbordpolice.ir
02148931200

دکتر محمدجواد کاملی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

research.police.ir/
phd.kameligmail.com
02148931200

دکتر عبداله هندیانی

مدیریت راهبردی دانشیار گروه مدیریت راهبردی، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
hendiani.s1343gmail.com
02148931200

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی جاوید

زبان انگلیسی استادیار گروه زبان دانشگاه علوم انتظامی امین

pudafoospolice.ir
02148931200

ویراستار

دکتر ناصر بیات

جغرافیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

n_bayatut.ac.ir
02148931522

ویراستار ادبی

دکتر یوسف کرمی چمه

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

ykaramichemeyahoo.com
09355198526