انعفاد تفاهم‌نامه همکاری علمی اجرایی با انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

در راستای تعاملات علمی پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی کشور و مراکز پژوهشی نیروی انتظامی و بهره‌مندی از امکانات و توانمندی‌های  یکدیگر در زمینه‌های علمی و پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین، همکاری مشترک بین انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران به نمایندگی و رئیس هیئت‌ مدیره انجمن دکتر علیرضا جزینی و فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا به نمایندگی و مدیرمسئولی دکتر اصغر آقایی به توافق و امضا رسید.