روش ارجاع‌دهی و منبع نویسی فصلنامه

راهنمای ماخذ نویسی به سبک APA نسخه 7
الف: ماخذنویسی داخل متن

نوع/تعداد نویسنده اثر علمی

استناد درون پرانتز

استناد به صورت نقل قول/روایتی

یک نویسنده

(بیات، 1399)

(گونزالس ، 2019)

بیات (1399)

گونزالس (2019)

دو نویسنده

(ایران دوست و سبزیانی، 1399)

(گونزالس و جونز ، 2019)

ایران دوست و سبزیانی (1399)

گونزالس و جونز  (2019)

سه نفر نویسنده یا بیشتر

(بیات و همکاران،  1399)

(گونزالس و همکاران، 2021)

بیات و همکاران (1399)

گونزالس و همکاران (2021)

- سازمان/موسسه/گروه:

1- نخستین استناد

2- دومین اسناد و بعد از آن

1- مثال (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران[ناجا]، 1399)

2- (ناجا، 1399)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا، 1399)

2- ناجا (1399)

سازمان/موسسه/گروه: بدون مخفف

(دانشگاه علوم انتظامی امین، 1399)

دانشگاه علوم انتظامی امین (1399)

ب: ماخذنویسی لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

نکته: در لیست منابع بخش هایی که به زبان فارسی است با قلم  B Zar 13 و بخش هایی که به زبان انگلیسی است با قلم 12 Times New Roman تایپ شود.

کتاب

1- کتاب با یک نویسنده: نویسنده. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

منبع فارسی :
بیات، ناصر. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین

منبع خارجی:
Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.

2- کتاب با دو نویسنده و بیشتر: نویسندگان. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

منبع فارسی:
بیات، ناصر؛ رستگار، ابراهیم. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:
DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

3- کتاب منتشر شده توسط یک سازمان/موسسه/گروه: نام سازمان یا موسسه یا گروه. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر.

منبع فارسی:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1399). راهنمای تامین امنیت گردشگران خارجی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:
American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

4- کتاب های نوشته شده زیر نظر یک یا چند نفر ویراستار/تدوینگر

منبع فارسی:
شریعتی، مسعود؛ محمدی مقدم، یوسف (ویراستاران علمی). (1400). روش تحقیق کیفی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:
Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

4- کتاب های بدون نویسنده حقیقی یا حقوقی

منبع فارسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1358). مجلس شورای اسلامی.

منبع خارجی:
The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.

ب: ماخذنویسی مقاله های علمی  در  لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

مقاله پژوهشی فارسی:
ابدالی، اعظم؛ گل محمدیان، محسن؛ رشیدی، علیرضا. (1397). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سر زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(4)، 580-573. http://jsums.medsab.ac.ir/article_1102.html

جوکار، قاسم؛ بیات، ناصر؛ ترکمان، مهدى (1397). مدیریت پیامدهاى امنیتى و انتظامى اقامتگاه هاى غیررسمى در مقصد گردشگری. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 13 (2). 260-235. http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bb

شیوه تنظیم مقالات علمی پژوهی خارجی

نکته: لینک اینترنتی می بایست از سایت نشریه چاپ کننده اخذ شود نه سایر سایت های نمایه کننده

نحوه استناد دهی به مقاله های علمی-خبری درج شده در خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی:

خامنه ای، حضرت آیت اله سیّد علی. (بهمن 1397). بیانیه‌ گام‌ دوم‌ انقلاب خطاب به ملت ایران. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

مثال
خامنه ای، حضرت آیت اله سیّد علی. (شهریور 1396). بیانات فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687