راهنمای تدوین و ارسال مقاله

  فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت انتظامی  اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.

راهنمای ارسال مقاله به فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی

پژوهش‌گران و نویسندگان محترم نشریه؛

فصلنامه علمى «پژوهش‌های مدیریت انتظامى»، فصلنامه معاونت پژوهش دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) دانشگاه علوم انتظامى امین است که مقالات اصیل منتج از یافته‌هاى پژوهشى، مقالات مرورى (نظام‌مند  و فراتحلیل و... ) و مقالات موردى مدیریتى در حوزه مدیریت انتظامى را به چاپ مى رساند. مقالات اصیل و پژوهشى در اولویت قرار دارند.

مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلى یا خارجى، مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

 شیوه ارزیابى مقالات: مقالات ارسالى که شرایط پذیرش را احراز کنند، براى داوران همتراز، همتا و خبره در آن موضوع ارسال مى‌شوند. داوران محترم، علاوه بر ارزشیابى کیفى مقالات، راهبردهاى سازند‌ه‌اى نیز پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهاى داوران محترم به‌طورکامل، اما بدون ذکر نام داور، براى نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

لطفا پژوهش‌های خود را در قالب بخش‌های زیر به‌طور کامل تدوین و تنظیم کرده و به فصلنامه ارسال فرمایید:

- مقالات با نرم‌افزار Word تایپ و  با قلم B Zar 13  نوشته شود.

ساختار کلی مقاله شامل بندهای زیر است، و رعایت آن الزامی است:

1- عنوان (مختصر و مفید: از نوشتن عنوان های طولانی  و مبهم اجتناب شود. بهتر است عنوان از 12 کلمه بیشتر نباشد) 2- نویسندگان و مشخصات علمی آنها در پانویس صفحه نخست 3- چکیده ساختار مند شامل زمینه و هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری، کلید واژه ها  4- مقدمه، حدود یک صفحه  5- پیشینه و مبانی نظری (به ترتیب شامل مرور پیشینه های داخلی و خارجی، ادبیات نظری چارچوب نظری و  مدل مفهومی) 6- روش؛ 7- یافته‌ها؛ 8- بحث و نتیجه گیری؛ 9- پیشنهادها؛ 10- سپاسگزاری؛ 11-  منابع.

- رعایت اصول رفرنس نویسی/ماخذنویسی علمی (درون متنی و لیست) بر اساس نسخه APA 7  کل مقاله با در نظر گرفتن امانتداری و اصول اخلاق علمی الزامی است. در صورت تشخیص کپی برداری از آثار دیگران و رعایت نکردن اصول امانتداری علمی در هر مرحله ( ارزیابی، ویراستاری، آماده سازی و...) از پذیرش مقاله خودداری می شود.

در صورتی که مقاله مستخرج از طرح های تحقیقاتی و رساله ها و پایان های دانشجویی است در پانویس صفحه اول با ذکر موسسه  محل انجام تحقیق، بیان شود.

 - مقالات  در اندازه A4 (با حاشیه از بالا 5/2 و پایین 5/2  و راست 5/3 و چپ 5/2  سانتی‌متر) تایپ گردد.

-  فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.

- حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع به انضمام چکیده انگلیسی ، نباید از حداکثر 7500 کلمه بیشتر باشد .

- معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خارجی در پانویس درج شود.

- شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت PDF  ،Excel ، Word) و با دقت 600 dpi ارائه گردد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان جدول ها در بالای آن ها به ترتیب شماره  و با قلم B Zar 11 درشت و عنوان شکل ها و نمودارها و تصاویر در زیر آن ها به ترتیب شماره و با قلم B Zar 11 درشت آورده شود. متن شکل ها و نمودار ها جداول... با قلم B Zar 11 نازک تایپ شود.

ماخذ نویسی درون متنی و پایان متنی (لیست منابع در پایان مقاله) به  سبک  نسخه 7 APA انجام شود.

  • جداول و نمودارها و شکل ها به نحوی تنظیم شوند که از حاشیه متنی مقاله خارج نشود.
  • پانویس های فارسی با قلم B Zar 10 نازک و پانویس های انگلیسی با قلم10  Times New Roman تایپ شود، و روی حالت Restart each page قرار گیرد.

ساختار مقاله:

1- عنوان: در صفحه شناسنامه (نخست) باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی نشانی دقیق (تلفن و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود. یک شماره تلفن سازمانی یا شخصی از نویسنده مسئول درج شود.
مشخصات نویسندگان در پانویس صفحه اول درج شود. مثال: استادیار  مدیریت دولتی، گروه فرماندهی و مدیریت، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین. رایا نامه: n_bayat@ut.ac.ir
عنوان مقاله با قلم B Zar 15 به صورت درشت (Bold) تایپ شود.
نام نویسندگان با قلم B Zar 13 ‌ به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

2- چکیده با قلم B Zar 13  به صورت ساختارمند نوشته شود، شامل 5 بند: زمینه و هدف؛ روش؛ یافته ها؛ نتیجه گیری و کلید واژه ها. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر250 کلمه تنظیم شود.

3- کلید واژه ها: حداقل 5  و حداکثر 7 مورد  مشخص شود.

4- مقدمه: بند مقدمه به منزله کلیات پژوهش است (حدود یک تا یک و نیم صفحه). در مقدمه به  بیان موضوع و مساله اساسی پژوهش با تاکید بر مکان و زمان انجام تحقیق، بیان قرائن و شواهدی ...که خلاء چنین پژوهشی در ادبیات علمی موجود نشان می دهد؛ بیان ضرورت و اهمیت انجام پژوهش؛ بیان هدف و سوال اساسی پژوهش. بیان فواید انجام چنین پژوهشی برای جامعه علمی و سازمان ها و نهادهای مربوط به موضوع.
نکته: مقدمه عمدتا به قلم محقق نوشته می شود و ماخذ نویسی بیشتر به آمار اطلاعات و شواهدی پیرامون اصل موضوع و مساله پژوهش و تعریف کلیدی ترین مفاهیم پژوهش محدود می شود. همچنین در مقدمه اکیدا از پرداختن به  ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری) پرهیز شود.

5- پیشینه و مبانی نظری: بعد از مقدمه، پیشینه و مباحث نظری حداکثر تا 7 صفحه ذیل یک بند آورده شود. مطالعات پیشین به تفکیک داخلی و خارجی و به ترتیب از جدیدترین تا قدیمی ترین آورده شود و از آثار پژوهشی مرتبط با موضوع استفاده شود (مانند مقالات علمی، طرح های پژوهشی، رساله ها و پایان نامه های دانشجویی). در مبانی نظری بویژه در مطالعات کمّی به نظریه های مرتبط با موضوع پرداخته شود و اکیدا از طرح مباحث نامرتبط پرهیز شود. 
6- روش: در این بند نوع پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی انجام پژوهش، نحوه گردآوری داده ها، ابزار پژوهش و تکنیک های گردآوری داده، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده، جامعه آماری (در مطالعات کمّی) و یا افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)، روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، حجم نمونه (در مطالعات کمّی)  یا تعداد افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)،  روش ها و تکنیک های کمّی یا کیفی تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارها و ابزارهای به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده ها،و... مشخص شوند.

7- یافته ها: یافته های پژوهش همراه با تحلیل ها و تفاسیر علمی آنها آورده شود. از جداول و شکل ها و نمودارها، و تصاویر لازم (مختصر و مفید) برای فهم بیشتر یافته ها استفاده شود.

8- بحث و نتیجه گیری: در واقع این بند استنتاج از کل فرایند انجام پژوهش و تحلیل ها و تفاسیر برآمده از یافته های آن است. در این بند اکیدا از خلاصه سازی یافته ها، درج جدول و نمودار و... پرهیز شود. مقایسه یافته ها با سایر مطالعات و نظریه های مرتبط ذیل این بند انجام شود و زوایای نوآوری و دستاورهای خاص علمی پژوهش انجام شده که بیانگر تولید علم جدید است مشخص شود.

9- پیشنهادها: در این بخش  راهکارها و پیشنهادات علمی و اجرایی پژوهشگر  متناسب با اجزا و ابعاد نتایج پژوهش آورده شود.

10- سپاسگزاری: قبل از آوردن لیست منابع، از افراد حقیقی و حقوقی که در فرایند انجام پژوهش با پژوهشگر یا پژوهشگران همکاری داشته اند  و یا به عبارتی یاری رسان آنها بوده اند تشکر و قدردانی به عمل آید.

11- منابع. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی درج شوند. شناسه دیجیتال (DOI) و یا لینک اینترنتی مقالات علمی از سایت مجله ای که مقاله را چاپ نموده به شیوه زیر در فهرست منابع و ذیل منبع مربوطه درج شود.

راهنمای ماخذ نویسی به سبک APA نسخه 7
الف: ماخذنویسی داخل متن

نوع/تعداد نویسنده اثر علمی

استناد درون پرانتز

استناد به صورت نقل قول/روایتی

یک نویسنده

(بیات، 1399)

(گونزالس ، 2019)

بیات (1399)

گونزالس (2019)

دو نویسنده

(ایران دوست و سبزیانی، 1399)

(گونزالس و جونز ، 2019)

ایران دوست و سبزیانی (1399)

گونزالس و جونز  (2019)

سه نفر نویسنده یا بیشتر

(بیات و همکاران،  1399)

(گونزالس و همکاران، 2021)

بیات و همکاران (1399)

گونزالس و همکاران (2021)

- سازمان/موسسه/گروه:

1- نخستین استناد

2- دومین اسناد و بعد از آن

1- مثال (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران[ناجا]، 1399)

2- (ناجا، 1399)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا، 1399)

2- ناجا (1399)

سازمان/موسسه/گروه: بدون مخفف

(دانشگاه علوم انتظامی امین، 1399)

دانشگاه علوم انتظامی امین (1399)

ب: ماخذنویسی لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

نکته: در لیست منابع بخش هایی که به زبان فارسی است با قلم  B Zar 13 و بخش هایی که به زبان انگلیسی است با قلم 12 Times New Roman تایپ شود.

کتاب

1- کتاب با یک نویسنده: نویسنده. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

منبع فارسی :
بیات، ناصر. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین

منبع خارجی:
Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.

2- کتاب با دو نویسنده و بیشتر: نویسندگان. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

منبع فارسی:
بیات، ناصر؛ رستگار، ابراهیم. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:
DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

3- کتاب منتشر شده توسط یک سازمان/موسسه/گروه: نام سازمان یا موسسه یا گروه. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر.

منبع فارسی:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1399). راهنمای تامین امنیت گردشگران خارجی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:
American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

4- کتاب های نوشته شده زیر نظر یک یا چند نفر ویراستار/تدوینگر

منبع فارسی:
شریعتی، مسعود؛ محمدی مقدم، یوسف (ویراستاران علمی). (1400). روش تحقیق کیفی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:
Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

4- کتاب های بدون نویسنده حقیقی یا حقوقی

منبع فارسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1358). مجلس شورای اسلامی.

منبع خارجی:
The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.

ب: ماخذنویسی مقاله های علمی  در  لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

مقاله پژوهشی فارسی:
ابدالی، اعظم؛ گل محمدیان، محسن؛ رشیدی، علیرضا. (1397). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سر زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(4)، 580-573. http://jsums.medsab.ac.ir/article_1102.html

جوکار، قاسم؛ بیات، ناصر؛ ترکمان، مهدى (1397). مدیریت پیامدهاى امنیتى و انتظامى اقامتگاه هاى غیررسمى در مقصد گردشگری. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 13 (2). 260-235. http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bb

شیوه تنظیم مقالات علمی پژوهی خارجی

نکته: لینک اینترنتی می بایست از سایت نشریه چاپ کننده اخذ شود نه سایر سایت های نمایه کننده

نحوه استناد دهی به مقاله های علمی-خبری درج شده در خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی:

خامنه ای، حضرت آیت اله سیّد علی. (بهمن 1397). بیانیه‌ گام‌ دوم‌ انقلاب خطاب به ملت ایران. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

مثال
خامنه ای، حضرت آیت اله سیّد علی. (شهریور 1396). بیانات فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687